การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพงานบริการเวชกรรมฟื้นฟู ระหว่างสถาบัน

Authors

 • วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • ภัทรา วัฒนพันธุ์ Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
 • อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC), Department of Medical Services, Ministry of Public Health
 • ขวัญยุพา สุคนธมาน Thai Red Cross Rehabilitation Center, The Thai Red Cross Society
 • ปราณี ลักขณาภิชนชัช Rehabilitation Medicine Department , Ratchaburi Hospital, Ministry of Public Health
 • กัลยา อิงคะสุทธิ Rehabilitation Medicine Department, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Ministry of Public Health
 • พรพิมล มาศสกุลพรรณ Rehabilitation Medicine Department, Prasat Neurological Institute, Ministry of Public Health
 • จักรกริช กล้าผจญ Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
 • สุมาลี ซื่อธนาพรกุล Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
 • ปัญจมา ตันวัฒนะพงษ์ Rehabilitation Medicine Department, Sunpasitthiprasong Hospital, Ministry of Public Health
 • วิภาวี ลักษณากร Golden Jubilee Medical Center, Mahidol University
 • ศิวพร วงศ์พิพัฒน์ Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • วิภาวรรณ ลีลาสำราญ Rehabilitation Medicine Division, Department of Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
 • วุฒิกนก วังโน Rattanaburi Hospital, Ministry of Public Health

Keywords:

ตัวชี้วัดงานบริการ, เวชกรรมฟื้นฟู, ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ, การศึกษาสหสถาบัน, Service indicators, Rehabilitation, Effectiveness, Efficiency, Multicenter Study

Abstract

A Multicenter Study of Efficiency for Rehabilitation Service: A Comparison between Institutes

Kuptniratsaikul V1, Wattanapan P2, Wathanadilokul U3, Sukonthamarn K4, Lukkanapichonchut P5, Ingkasuthi K6, Massakulpan P7, Klaphajone J8, Suethanapornkul S9, Tunwattanapong P10, Laksanakorn W11, Vongpipatana S12, Leelasamran W13, Wangno W14

1Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. Bangkok, 10700, Thailand.

2Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand.

3Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC), Department of Medical Services, Ministry of Public Health, Nonthaburi, 11000, Thailand.

4Thai Red Cross Rehabilitation Center, The Thai Red Cross Society, Sumut Prakan, 10280, Thailand.

5Rehabilitation Medicine Department , Ratchaburi Hospital, Ministry of Public Health, Ratchaburi, 70000, Thailand.

6Rehabilitation Medicine Department, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Ministry of Public Health, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand.

7Rehabilitation Medicine Department, Prasat Neurological Institute, Ministry of Public Health, Bangkok, 10400, Thailand.

8Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine, Chiang Mai University. Chiang Mai, 50200, Thailand.

9Phramongkutklao Hospital and College of Medicine, Bangkok, 10400, Thailand.

10Rehabilitation Medicine Department, Sunpasitthiprasong Hospital, Ministry of Public Health, Ubonratchatanee, 34000, Thailand.

11Golden Jubilee Medical Center, Mahidol University, Nakhon Pathom,73170, Thailand.

12Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Bangkok, 10400, Thailand.

13Rehabilitation Medicine Division, Department of Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkla, 90110, Thailand.

14Rattanaburi Hospital, Ministry of Public Health, Surin, 32130, Thailand.

Objectives: to investigate and to compare the efficiency of rehabilitation services among institutes

Study design: a cohort study

Setting: Rehabilitation wards at 6 university hospitals (A1-A6), 4 specialized centers (B1-B4), 3 general hospitals (C1-C3) and 1 community hospital (D1)

Subjects: All patients admitted in rehabilitation wards during January to December 2012

Methods: All patients received conventional rehabilitation program. Their demographic data were recorded as well as objectives of admission. Functional abilities were evaluated with the Barthel Index (BI) on admission and at discharge. Length of stay was recorded. The effectiveness and efficiency of services were calculated and compared according to level of hospital care. Results: There were 2,081 patients. Mean age was 52.4 (SD 18.6) years, 63.9% were males and 54.5% were admitted for intensive rehabilitation. The average LOS for all patients was shorter than that of the intensive rehabilitation group (23.9 vs. 28.4 days), but lower efficiency score (0.16 vs. 0.23 score per day). Concerning the level of care, general hospital group had shortest LOS and highest efficiency.

Conclusions: Most patients receiving rehabilitation suffered from neurological diseases. Patients admitted for intensive rehabilitation goals had higher efficiency than all patients. Among various level of care, general hospital group had the highest efficiency.

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพงานบริการเวชกรรมฟื้นฟู รูปแบบการวิจัย: การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า

สถานที่ทำการวิจัย: หอผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฟื้นฟู ของโรง พยาบาลระดับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง (A1-A6) ศูนย์ฟื้นฟู 4 แห่ง (B1-B4) โรงพยาบาลทั่วไป 3 แห่ง (C1-C3) และโรงพยาบาล ชุมชน 1 แห่ง (D1)

กลุ่มประชากร: ผู้ป่วยทุกโรคที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย เวชกรรมพื้นฟู ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555

วิธีการศึกษา: ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการฟื้นฟูด้วยวิธีมาตรฐาน บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยแต่ละราย บันทึกเป้าหมายการ นอนโรงพยาบาล ประเมินคะแนนความสามารถบาร์เทล ของ ผู้ป่วยที่มารับการฟื้นฟูก่อนและหลังจำหน่าย บันทึกระยะวัน นอนโรงพยาบาล วิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพงาน บริการฟื้นฟูแยกตามระดับโรงพยาบาล

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยทั้งหมด 2,081 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 63.9 อายุเฉลี่ย 52.4±18.6 ปี ผู้ป่วยที่มารับบริการฟื้นฟูแบบ เข้ม ร้อยละ 54.5 ระยะวันนอนเฉลี่ยสำหรับผู้ป่วยทุกคนสั้น กว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีเป้าหมายแบบเข้ม (23.9 และ 28.4 วัน) แต่ ประสิทธิภาพน้อยกว่า (0.16 และ 0.23 คะแนนต่อวัน ตาม ลำดับ) หากพิจารณารายกลุ่ม พบว่าโรงพยาบาลทั่วไปมีระยะ วันนอนน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพงานบริการฟื้นฟูสูงที่สุด

สรุป: กลุ่มโรคที่มารับการฟื้นสภาพ เป็นโรคในระบบประสาท เป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วยที่มีเป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูแบบเข้มมี ประสิทธิภาพงานบริการฟื้นฟูสูงกว่าผู้ป่วยทุกเป้าหมาย โรง พยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพงานบริการ ฟื้นฟูสูงที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads