เกณฑ์การเรียกชื่ออุปกรณ์พยุงแขน

Authors

  • ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สยาม ทองประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

Nomenclature of Upper Limb Orthoses

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads