กลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกระบบประสาท สัมพันธ์กับ มะเร็งหลอดอาหาร: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Authors

  • ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู, โรงพยาบาลหาดใหญ่
  • วารี จิรอดิศัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

กลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกระบบประสาท, มะเร็งหลอดอาหาร, Paraneoplastic neurological syndrome, esophageal cancer

Abstract

Paraneoplastic neurological syndrome associated with esophageal cancer: A Case Report

Jongutchariya T* and Chira-Adisai W**

*Department of Rehabilitation Medicine, Hatyai hospital

**Department of Rehabilitation Medicine, Faculty ofMedicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Objectives: To increase physicians’ awareness of paraneoplastic neurological syndrome associated in esophageal cancer.

Study design: Case report

Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Hatyai hospital

Subject: A 55-year-old Thai patient presented with mixed motor neuronopathy and sensory neuronopathy accompanied with esophageal cancer.

Method: Report a case

Result: The author reports a case of Thai man afflicted with bilateral facial palsy and progressive dysphagia for 1 month. The electrophysiogic study revealed an evidence of mixed motor neuronopathy and sensory neuronopathy before the diagnosis of esophageal cancer.

Conclusion: In case of the patient presenting with uncertain cause of neurological symptoms, accompanied with the electrophysiologic evidence of atypical motor and sensory neuronopathy, should be furthered investigated for defining the cause. The paraneoplastic neurological syndromes should be in one of the differential diagnosis, despite of the rare occurrence.

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อให้แพทย์เกิดความตระหนักถึงกลุ่มอาการ พารานีโอพลาสติกระบบประสาท สัมพันธ์กับผู้ป่วยมะเร็งหลอด อาหาร

รูปแบบงานวิจัย: รายงานผู้ป่วย

สถานที่ทำการวิจัย: กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู, โรงพยาบาล หาดใหญ่

กลุ่มประชากร: ผู้ป่วยชายไทย อายุ 55 ปี ตรวจพบ mixed motor neuronopathy และ sensory neuronopathy ร่วมกับ มะเร็งหลอดอาหาร

วิธีการศึกษา: รายงานผู้ป่วย

ผลการศึกษา: ผู้รายงาน ได้รายงานผู้ป่วยชายไทย อายุ 55 ปี มาด้วยอาการกล้ามเนื้อใบหน้าทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง และมีภาวะ กลืนลำบากมาประมาณ 1 เดือน ได้รับปรึกษาให้ทำการตรวจ ไฟฟ้าวินิจฉัย พบว่า มีลักษณะของ mixed motor neuronopathy และ sensory neuronopathy ก่อนที่จะตรวจเพิ่มเติมพบว่ามี มะเร็งหลอดอาหาร

สรุป: ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงทางระบบประสาทที่ยังไม่ สามารถหาสาเหตุได้ ร่วมกับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยพบว่ามี mixed motor และ sensory neuronopathy ควรมีการตรวจ เพิ่มเติม และแม้ว่ากลุ่มอาการพารานีโอพลาสติกระบบประสาท จะพบได้น้อย แต่ก็ควรสันนิษฐานไว้ในการวินิจฉัยแยกโรค เพราะว่าสามารถเกิดขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads