ความแม่นยำของการตรวจ provocative test ในการวินิจฉัย กลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ

Authors

  • พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วิภาวรรณ ลีลาสำราญ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อัจฉรา บุญมีประกอบ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Keywords:

กลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ, การตรวจเร้าทำให้เกิดอาการ, การวินิจฉัย, ความแม่นยำ, Carpal tunnel syndrome, provocative tests, diagnosis, accuracy

Abstract

Diagnostic Accuracy of Provocative Tests in the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome

Khanittanuphong P, Leelasamran W, Boonmeeprakob A.

Rehabilitation Medicine Division, Department of Orhopaedic Surgery and Physical Therapy, Faculty of Medicine, Prince of Songkla Universit

Objectives: To evaluate the diagnostic accuracy of single and combined provocative tests for the diagnosis of carpal tunnel syndrome (CTS)

Study design: Descriptive study

Setting: Electrodiagnostic clinic, Songklanakarind hospital

Subjects: Sixty-seven objects, providing a sample of 106 hands, presenting with hand numbness

Methods: Subjects were evaluated clinically using modified phalen test, tinel sign, standard carpal compression test (SCCT) and modified carpal compression test (MCCT). Subsequently , electrodiagnostic studies were conducted to confirm the diagnosis of CTS. Sensitivities, specificities, predictive values and likelihood ratio for each and all combinations of a provocative test were determined.

Results: Eighty-eight percent f the subjects were diagnosed with CTS. The sensitivities of modified phalen test, SCCT, tinel sign and MCCT were 70%, 62%, 45% and 23% respectively. The specificities of MCCT, modified phalen test, tinel sign and SCCT were 85%, 62%, 54% and 31% respectively. The combination of tinel sign and MCCT achieved a specificity of 92%.

Conclusion: The modified phalen test has higher sensitivity and the combination of tinel sign and modified carpal compression test has higher specificity than the other combined and single provocative tests in the diagnosis of carpal tunnel syndrome.

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความแม่นยำของ provocative tests ได้แก่ modified phalen test, tinel sign, standard carpal compression test (SCCT) และ modified carpal compression test (MCCT) ทั้งแบบแปลผลเดี่ยวและแบบ แปลผลร่วมในการวินิจฉัยกลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูก กดทับในอุโมงค์ข้อมือ (carpal tunnel syndrome, CTS)

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา

สถานที่ทำการวิจัย: คลินิกฟื้นฟู-ไฟฟ้าวินิจฉัย รพ.สงขลา- นครินทร์

กลุ่มประชากร: ผู้ถูกส่งตัวมารับการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยจำนวน 67 คน มีอาการชามือรวม 106 มือ

วิธีการศึกษา: มือที่มีอาการชาได้รับการตรวจ provocative test ได้แก่ modified phalen test, tinel sign, SCCT และ MCCT หลังจากนั้นตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเพื่อยืนยันการวินิจฉัย CTS วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความไว, ความจำเพาะ, predictive values และ likelihood ratio ของการตรวจทั้งแบบแปลผล เดี่ยวและแบบแปลผลร่วม

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยกลุ่มอาการเส้นประสาท มีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือร้อยละ 88 ความไวของ modified phalen test, SCCT, tinel sign, และ MCCT คิดเป็น ร้อยละ 70, 62, 45, และ 23 ตามลำดับ ความจำเพาะของMCCT, modified phalen test , tinel sign และ SCCT คิดเป็น ร้อยละ 85, 62, 54, และ 31 ตามลำดับ การแปลผลแบบร่วม ของ tinel sign และ MCCT มีความจำเพาะสูงสุดร้อยละ 92

สรุป: การตรวจ modified phalen test มีความไวสูงสุดและ การตรวจแบบแปลผลร่วมกันของ tinel sign และ modified carpal compression test มีความจำเพาะสูงสุดในการวินิจฉัย กลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads