การพยาบาลผู้สูงอายุโรคต้อหินที่มีภาวะแทรกซ้อนเปลือกตาอักเสบ : กรณีศึกษา

Authors

  • Suda Preeda

Abstract

Most glaucoma is in elderly patients. Glaucoma is a chronic illness and requires long-term care. It is therefore vitally important that nurses be aware of the changing service patterns and that challenge their ability to manage. With the state's policy to proactively promote care, to make care more efficient, there is a need to empower ophthalmic nurses. In the care of elderly patients, success in caring for elderly patients may be assessed as elderly patients can undergo glaucoma surgery according to the prescribed treatment plan. By educating about glaucoma and its management, get advice to prevent complications. slows down the severity of the disease, The elderly have a tendency of age-related changes in various body systems. Physical diseases hypertension Side effects from the use of various medications, oral medications Eye drops all have a transformative effect, causing complications, resulting in chronic eyelid inflammation. Healthcare workers need to have an accurate understanding of eye changes or eye problems that may occur to the elderly. The caregiver nurse must have knowledge and expertise in glaucoma, as well as the skills to assess the patient's condition for rapid treatment to reduce disability and allow patients to return to quality living. This study was a glaucoma patient with admitted eyelid inflammation complications who began to be examined at an ophthalmic outpatient examination room. Rajavithi Hospital until the completion of treatment, 1 patient for 1 year. The tools used in the study include a data-driven model. Collect data from inpatient medical records, interview patients and relatives, and ongoing symptom monitoring. The study found that this patient had a history of high atherosclerosis and prolonged use of eye drops to treat glaucoma, which is the main cause of eyelid inflammation complications. This patient was also treated by surgery for Baerveldt implantation Lt. After the operation is completed, the patient does not need to be hospitalized. Follow-up appointments will be made periodically. This article is a case study presentation with the aim of studying the nursing process and using it for nurses to further advise glaucoma patients with eyelid inflammation complications for the elderly.

Keywords : The elderly, Glaucoma, Eyelid inflammation

References

พรทิพย์ นิติการุณ. ต้อหิน. วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 2563; 37: 154-159

ภารตี จันทรรัตน์ และทัศนา ชูวรรณะปกรณ์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านการมองเห็นของผู้สูงอายุโรคต้อหิน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย; 2560.

งามแข เรืองวรเวทย์. (2564). ต้อหิน. แหล่งที่มา https://www.si.mahidol.ac.th/th/ department/ophthalmology/news_detail.asp?id=230 สืบค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มงานจักษุโรงพยาบาลราชวิถี. สรุปรายงานประจำปี 2564. โรงพยาบาลราชวิถี; 2565

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และโกศลคำพิทักษ์. ตำราจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ; 2550.

เอกรัฐ โพธิรุกข์. ผลการรักษาต้อหินทุติยภูมิด้วยวิธีผ่าตัดเปิดทางระบายน้ำจากลูกตาออกสู่เยื่อบุตาขาวในโรงพยาบาลขอนแก่น. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ; 2018 : 15(1) : 196-206.

ศิริลักษณ์ โชติวุฒิมนตรี, รุจิรา ดวงสงค์. ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคต้อหิน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ; วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 ; 6(1) : 37-46

จิรัชยา เจียวก๊ก และคณะ. การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน. วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 2556 ; 8(2) : 29-45.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Preeda, S. (2022). การพยาบาลผู้สูงอายุโรคต้อหินที่มีภาวะแทรกซ้อนเปลือกตาอักเสบ : กรณีศึกษา. Saraburi Hospital Medical Journal, 36(2), 260564 : 1–14. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/SHMJ/article/view/260564

Issue

Section

Case report