Information For Librarians

ค่าสมาชิกภายในประเทศปีละ 500 บาท ขายปลีกฉบับละ 150 บาท ติดต่อ รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 การส่งเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล”

จัดพิมพ์ ณ หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทน์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร : 043-328589-91 แฟกซ์ : 043-328592