ความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบประเมินอาการวิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) ฉบับภาษาไทย

Main Article Content

nitchawan jongrakthanakij
chanvit pornnoppadol
sirinadda punyapas

Abstract

วัตถุประสงค์    ศึกษาความเชื่อถือได้ (reliability) และความแม่นตรง (validity) ของแบบประเมิน Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) ฉบับภาษาไทย 

วิธีการศึกษา    ผู้วิจัยได้แปลแบบประเมิน PARS ซึ่งเป็นแบบประเมินอาการและความรุนแรงของโรควิตกกังวลฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและได้มีการตรวจสอบความแม่นตรงด้านเนื้อหา (content validity) ด้วยการหาค่า content validation index (CVI) หลังจากนั้นได้นำแบบประเมิน PARS ฉบับภาษาไทยไปทดลองใช้กับประชากรกลุ่มเฉพาะ (focus group) เพื่อตรวจสอบความเข้าใจภาษาแล้วจึงทำการแปลกลับ (back translation) โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง ผู้วิจัยประเมินความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบประเมิน PARS ฉบับภาษาไทย  โดยหาความเชื่อถือได้จากการคำนวณค่าความสอดคล้องภายใน (internal consistency; Cronbach’s alpha) ส่วนความแม่นตรงได้จากการคำนวณค่าความสัมพันธ์ของแบบประเมิน PARS ฉบับภาษาไทยเทียบกับ Clinical Global Impression - Severity Scale (CGI-S) โดยการหาค่า Pearson’s correlation coefficient (r)

ผลการศึกษา    ผู้ป่วยโรควิตกกังวลและโรคกลัวจำนวน 43 คน และผู้ปกครองจำนวน 45 คน ได้ร่วมในการสัมภาษณ์เพื่อทำแบบประเมิน PARS ฉบับภาษาไทย ค่า CVI ของแบบประเมิน PARS ฉบับผู้ปกครองและเด็กโต และฉบับเด็กเล็กในแบบประเมิน PARS ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านระหว่าง 0.97 – 0.99 ส่วนค่า Cronbach’s alpha ของแบบประเมิน PARS ฉบับผู้ปกครอง ฉบับเด็กและฉบับผู้ประเมินเท่ากับ 0.867, 0.786 และ0.830 ตามลำดับ ค่าสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างส่วนประเมินความรุนแรงของแบบประเมิน PARS ฉบับภาษาไทยและ CGI-S เท่ากับ 0.514

สรุป     แบบประเมินอาการและความรุนแรงของโรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น (PARS) ฉบับภาษาไทย มีความเชื่อถือได้และความแม่นตรงอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนำไปใช้ประเมินความรุนแรงของอาการวิตกกังวล เพื่อนำไปใช้ในการติดตามผลการรักษาในทางคลินิกและในการวิจัยเกี่ยวกับโรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
jongrakthanakij, nitchawan, pornnoppadol, chanvit, & punyapas, sirinadda. (2017). ความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบประเมินอาการวิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) ฉบับภาษาไทย. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 62(3), 189–200. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/83677
Section
Original Articles
Author Biographies

nitchawan jongrakthanakij, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry

chanvit pornnoppadol, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry

sirinadda punyapas, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry

Most read articles by the same author(s)