ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มสุราฉบับปรับปรุงในนักศึกษามหาวิทยาลัย

Main Article Content

Chaiyun Sakulsriprasert

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับปรับปรุงในนักศึกษา

วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน  323 คน การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบและใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในการการตรวจสอบโครงข่ายความสัมพันธ์ทางทฤษฎีกับการดื่มสุราและปัญหาจากการดื่มสุรา การตรวจสอบความเที่ยงใช้ค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอน บาคและความเที่ยงขององค์ประกอบ

ผลการศึกษา: ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสนับสนุนแบบจำลองการวัด 4 องค์ประกอบของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับปรับปรุง ( = 486.480, df = 162, p < .001,   = 3.003, CFI = 0.901, RMSEA = 0.079) นอกจากนี้คะแนนแรงจูงใจในการดื่มมีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราและปัญหาจากการดื่มสุราสอดคล้องกับความคาดหวังทางทฤษฎี ผลการศึกษาสนับสนุนอีกว่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในของแรงจูงใจการดื่มทั้ง 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคมีค่าระหว่าง 0.748 ถึง 0.895 และความเที่ยงขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.845 ถึง 0.901)

สรุป: ผลการศึกษาสนับสนุนว่าแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับปรับปรุงเป็นมาตรวัดที่มีคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในทางการวิจัยหรือเวชปฏิบัติได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sakulsriprasert, C. (2017). ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มสุราฉบับปรับปรุงในนักศึกษามหาวิทยาลัย. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 62(3), 223–232. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/74880
Section
Original Articles