ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากดื่มสุรา

Main Article Content

Kanoklak Sirirungwatthanakul
Pichai Saengcharnchai
Thawatchai Leelahanaj

Abstract

Objective : To compare the effectiveness of telephone motivational enhancement therapy
counseling versus brief advice in significant others of alcohol abusers.
Methods : A single-blind randomized controlled trial in significant others of alcohol
abusers who called to 1413 alcohol helpline center to compare the effectiveness of
telephone motivational enhancement therapy(TMET) in intervention group with the
brief advice(BA) in controlled group. The total interventions were 4 times in 3 months.
The stress score and self-efficacy score were assessed at baseline post counseling
3 months and 6 months. Descriptive and inferential statistics were used in data analysis.
Results :180 patients were enrolled and randomized, 149 patients complete the study.
The TMET group had stress score less than the BA group significantly (p<0.001) at
sixth month. The TMET group had more stress score reduction significantly at third and
sixth months (p=0.002 and p<0.001) than the BA group. The TMET group had more
self-efficacy score elevation significantly at third month (p=0.023) than the BA group.
Conclusion : The TMET group was more effective than the BA group in stress reduction
for significant others of alcohol abusers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sirirungwatthanakul, K., Saengcharnchai, P., & Leelahanaj, T. (2017). ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยวิธีการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากดื่มสุรา. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 62(4), 309–322. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/107480
Section
Original Articles