ความชุกของภาวะติดสารนิโคติน ในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

Teerasakdi Satra
Kamonnet Wannasewok
Wanlop Atsariyasing
Jirattarn Luisirirojanakul

Abstract

Objectives : To determine the prevalence of nicotine dependence and its associated
factors in adult schizophrenic patients at Siriraj Hospital.
Method : Participants were schizophrenic patients according to diagnostic criteria
ICD-10 who treated at inpatient and outpatient units, Department of Psychiatry, Siriraj
Hospital during 1 December 2012 to 1 December 2013. This study was conducted by
using the Diagnostic Interview for Genetic Studies Thai version (Th-DIGS) and Thai
version of SCAN (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry) which used
to diagnose nicotine dependence. Data was analyzed by using percentage, mean,
standard deviations, chi-square test and Mann-Whitney U test.
Results : A total of 350 adult schizophrenic patients (193 females and 157 males), the
prevalence of nicotine dependence was 16.9%. Male gender, unemployment status
and education level below bachelor’s degree were correlated with nicotine dependence
statistically significantly (p < 0.05).
Conclusion : Prevalence of nicotine dependence was 16.9% of patients with
schizophrenia. These findings support the importance of assessment, monitoring and
management for nicotine dependence in patients with schizophrenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Satra, T., Wannasewok, K., Atsariyasing, W., & Luisirirojanakul, J. (2017). ความชุกของภาวะติดสารนิโคติน ในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 62(4), 289–298. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/107474
Section
Original Articles

Most read articles by the same author(s)