ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการและย้ายสำนักงานจากที่เดิมเป็น

สำนักงานเลขาธิการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
กองจิตเวชและประสาทวิทยา ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 081-923 0162
Email: [email protected]