พรบ.คุม้ครองผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (ฉบับรัฐบาล) – กระจกสะท้อน สถานภาพวิกฤติของสถาบันแพทย์และการสาธารณสุขไทย ปัญหาที่ต้องสนใจ และแก้ไขโดยด่วน

Authors

  • ถนอมศรี ศรีชัยกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยา โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความพิเศษ (Special article)