เทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)

  • อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความพิเศษ (Special article)