การพัฒนาการทดสอบหมู่เลือดระบบอาร์เอชชนิด Rh DEL ด้วยเทคนิค Adsorption และ Elution

Authors

  • รัตนาพร โพธิ สาขาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จินตนา พัวไพโรจน์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

Rh DEL, Adsorption, Glycine-HCl/EDTA elution

Abstract

บทคัดย่อ หมู่เลือดระบบอาร์เอช (Rh) เป็นหมู่เลือดที่มีความสำคัญทางคลินิกรองจากหมู่เลือดระบบ ABO ในการให้เลือดผู้ป่วยจำเป็นต้องตรวจแอนติเจน D ทั้งผู้ป่วยและเลือดบริจาค เม็ดเลือดแดงที่เป็นอาร์เอชเดล (Rh DEL) จะมีการแสดงออกของแอนติเจน D บนผิวเซลล์น้อยมาก ไม่สามารถตรวจสอบด้วยเทคนิค indirect antiglobulin test ทำให้มีลักษณะทางฟีโนทัยป์เป็นอาร์เอชดีลบ แต่สามารถตรวจแอนติเจนนี้ด้วยเทคนิค adsorption-elution การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทดสอบหาอาร์เอชเดลด้วยเทคนิค adsorption-elution เพื่อให้ได้เทคนิคที่ง่าย เหมาะสม และนำเทคนิคที่พัฒนาได้มาตรวจหาอาร์เอชเดลในผู้บริจาคโลหิตที่เป็นอาร์เอชดีลบ ผลจากการศึกษาพบว่าสามารถพัฒนาเทคนิค adsorption-elution โดยการใช้น้ำยา Human monoclonal anti-D ชนิด IgG หรือชนิด IgM/IgG ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่การเจือจาง 1:4 ในน้ำยา low ionic strength solution (LISS) และทำelution ด้วยวิธี Glycine-HCl/EDTA และทดสอบ eluate ด้วยเทคนิคเจล เมื่อนำเทคนิคที่พัฒนาไปศึกษาในผู้บริจาคโลหิตอาร์เอชดีลบจำนวน 79 ราย พบว่ามี 22 ราย ให้ผลบวกในการทดสอบด้วยวิธี adsorption-elution คิดเป็นร้อยละ 27.85 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการศึกษาของผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มอื่นๆ ที่มีรายงานมาแล้วให้ผลใกล้เคียงกัน โดยสรุปวิธีการทดสอบอาร์เอชเดล ด้วยเทคนิค adsorption-elution ที่พัฒนาได้ เป็นเทคนิคที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิตได้เป็นอย่างดี

Downloads

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)