การจัดตั้งคลินิกบริการสุขภาพผู้บริจาคโลหิตของโรงพยาบาลบุรีรัมย์

Authors

  • เดชดนัย วรรณพงษ์ Medical Technique and Clinical Pathology Unit, Buriram Hospital
  • สุวิทย์ เสนานอก Medical Technique and Clinical Pathology Unit, Buriram Hospital
  • กมลทิพย์ กวมรัมย์ Medical Technique and Clinical Pathology Unit, Buriram Hospital
  • ศิริลักษณ์ สุบินดี Out Patient Department of Internal Medicine, Buriram Hospital
  • นาฏนฤมล เกื้อทาน Check up Center, Buriram Hospital
  • อนัญพร บุญศรีรัมย์ Check up Center, Buriram Hospital
  • ฤทัยรัตน์ นาดี Regional Blood Center V, Nakhonratchasima province, Thai Red Cross Society

Keywords:

Blood donor health care clinic, False positive test results, Re-entry blood donation, คลินิกบริการสุขภาพผู้บริจาคโลหิต , ผลบวกปลอม , การกลับมาบริจาคโลหิตอีกครั้ง

Abstract

Abstract:

Introduction:  Blood donor health care clinic at Buriram Hospital was established to provide health services specifically for blood donors, improve access to services, and finally aim to increase the number of blood donors. Therefore they can donate blood safely thus, fulfill blood donors service roles according to the standards of blood transfusion service by National Blood Centre, Thai Red Cross Society Objective:  The clinic aimed to increase the number of blood donors and recruit those who were able to re-visit to donate blood safely afterward, especially the in following three groups: Those who have initial abnormal test results but the confirmations were normal or false positive, those aged over 60 years old who donate blood regularly can check the readiness of health status prior to donating and those who have low hemoglobin (Hb) and do not pass the blood donors selection criteria can get treatment and re-enter after treatment completion.  Materials and Methods:   All blood donors with abnormal result tests or aged over 60 years who donate blood regularly or those who do not pass the Hb screening criteria, will be notified for a revisit and a health status re-checking at the clinic using the re-verification guidelines. After attending the services, the blood donors will be asked to evaluate the satisfaction questionnaire by 5-rating scales for the clinic services and further improve the services. Results: During a period from 1 December 2019 to 31 March 2022, 370 blood donors attended the clinic, 353 blood donors with abnormal test results (2 cases have 2 abnormal test results), 232 donors (65%) found abnormal repeated test results. There were 123 cases (34%) had discordant results or might be including: TPHA 3 cases (2%) HBsAg 4 cases(3%) anti-HIV 15 cases (12%)  anti-HCV 52 cases (42%)  HBV DNA 9 cases (7%)  and DAT 40 cases (33%) which were able to re-entry for donation. Of 5 cases (1%) of over 60 years old blood donors who donated blood regularly, 4 cases (80%) were able to re-donate blood. Among 12 blood donors who did not pass the Hb level criteria were examined and proper treated, 4 cases (33%) were able to re-entry for donation. Summary, a total of 131 blood donors (35%) were able to re-entry for blood donation and the 71 (28%) service recipients responded for satisfaction assessments resulted 5-highest level of overall scores (57%), mean score was 4.5 +/- 0.6 SD. In terms of services, the most appreciated facilities were cleanliness of the clinic in contrast to the potential improvement in the speed of service with the lowest scales. Conclusion: The blood donor health care clinic can increase and recruit the number of blood donors who be able to re-entry for blood donation. In addition, the clinic may improve the convenience of blood donors services and promote safety blood donation  according to the standard of blood transfusion service by National Blood Centre, Thai Red Cross Society.

บทคัดย่อ

บทนำ  คลินิกบริการสุขภาพผู้บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้บริจาคโลหิตโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตที่สามารถกลับมาบริจาคโลหิตได้อย่างปลอดภัย เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการอย่างชัดเจนมากขึ้น และขยายขอบเขตงานบริการผู้บริจาคโลหิตตามบทบาทของงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างครบถ้วนวัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตที่มารับบริการของคลินิกบริการสุขภาพผู้บริจาคโลหิต ให้สามารถกลับมาบริจาคโลหิตได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่ตรวจพบว่ามีผลการตรวจผิดปกติได้มารับการตรวจยืนยันซ้ำแต่ผลตรวจยืนยันไม่พบความผิดปกติหรือเป็นผลบวกปลอม   กลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่มีอายุมากกว่า 60 ปีที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนบริจาคโลหิต และกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่มี hemoglobin (Hb) ต่ำกว่าเกณฑ์ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่หลังตรวจและรักษาแล้วผ่านเกณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินผลการรับบริการและดำเนินงานของคลินิกบริการสุขภาพผู้บริจาคโลหิตด้วย  วัสดุและวิธีการ  ผู้บริจาคโลหิตที่มีผลตรวจต่างๆ ผิดปกติจากการตรวจโลหิตที่บริจาค หรืออายุมากกว่า 60 ปีที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง หรือผู้ที่ Hbไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง จะได้รับการแจ้งเตือนให้มารับบริการที่คลินิกบริการสุขภาพผู้บริจาคโลหิต เพื่อตรวจเพิ่มเติมตามแนวทางการตรวจยืนยันซ้ำสำหรับผู้บริจาคโลหิตที่มีผลการตรวจเป็นบวก ตามแนวทางการตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริจาคโลหิตอายุมากกว่า 60 ปี  และตามแนวทางการตรวจผู้บริจาคโลหิตที่มี hemoglobin (Hb) ต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อหาสาเหตุและให้การรักษา นอกจากนี้หลังเข้ารับบริการผู้บริจาคโลหิตจะได้รับแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประเมินผลการเข้ารับบริการต่อไป  ผลการศึกษา จากการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีผู้บริจาคโลหิตมารับบริการจำนวน 370 ราย ประกอบด้วย ผู้บริจาคโลหิตที่พบผลตรวจผิดปกติมารับบริการ จำนวน 353 ราย (2 รายมีผลตรวจผิดปกติ 2 ชนิด) พบผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติจากการตรวจซ้ำ จำนวน 232 ราย (65%) และตรวจพบผู้ที่มีผลตรวจซ้ำไม่ตรงกันหรืออาจเป็นผลบวกปลอม จำนวน 123 ราย (34%) ประกอบด้วย TPHA 3 ราย (2%)  HBsAg 4 ราย (3%)  anti-HIV 15 ราย (12%)  anti-HCV 52 ราย (42%)  HBV DNA 9 ราย (7%)  และ DAT 40 ราย (33%) ซึ่งสามารถให้กลับมาบริจาคโลหิตได้    ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องจำนวน 5 ราย (1%) สามารถบริจาคโลหิตได้ 4 ราย (80%) และผู้ที่ตรวจ hemoglobin (Hb) ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 12 ราย (3%) หลังจากตรวจหาสาเหตุและรักษาสามารถกลับมาบริจาคโลหิตได้ 4 ราย (33%)  โดยรวมผู้บริจาคโลหิตสามารถให้กลับมาบริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 131 ราย (35%) และผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจำนวน 71 ราย ผู้รับบริการให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 5 มากที่สุด (57% ค่าเฉลี่ย 4.5 +/- 0.6SD) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะความสะอาดของสถานที่ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   สรุป  การจัดตั้งคลินิกบริการสุขภาพผู้บริจาคโลหิต สามารถเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตให้สามารถบริจาคโลหิตได้ในอนาคต เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการของผู้บริจาคโลหิต และส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างปลอดภัยตามบริบทงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

National Blood Centre, Thai Red Cross Society. Blood donor selection guideline. 6th ed. Bangkok: Udomsuksa; 2017.

National Blood Centre, Thai Red Cross Society. Standards for blood banks and transfusion services. 4th ed. Bangkok: Udomsuksa; 2015.

Krajden M, McNabb G, Petric M. The laboratory diagnosis of hepatitis B virus. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2005;16:65-72.

Esposito A, Sabia C, Iannone C, Nicoletti GF, Somese L, Napoli C. Occult hepatitis infection in transfusion medicine: Screening policy and assessment of current use of anti-HBc testing. Transfus Med Hemother. 2017;44:263-72.

Leetrakool N, Tanan P, Fongsatitkul L. HBV profile of the occult HBV infection in blood donors at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 2013;46:72-80.

Pereira JSF, Gonçales NSL, Silva C, Lazarini MSK, Pavan MHP, Fais VC, et al. HBV vaccination of HCV-infected patients with occult HBV infection and anti-HBc-positive blood donors. Braz J of Med Biol Res. 2006;39:525-31.

Hannon JL. Management of blood donors and blood donationsfrom individuals found to have a positive direct antiglobulin test. Transfus Med Rev. 2012;26:142-52.

Edgren G, Hjalgrim H, Reilly M, Tran TN, Rostgaard K, Shanwell A, et al. Risk of cancer after blood transfusion from donors with subclinical cancer: a retrospective cohort study. Lancet. 2007;369:1724-30.

Habibi B, Muller A, Leolong F, Homberg JC, Foucher M, Duhamel G, et al. Autoimmunisation erythrocytaire dans la population normale. Nouv Presse Med. 1980;9:3253 7.

American Association of Blood Banks. Standards for blood banks and transfusion services. 21st ed. Bethesda, MD: AABB; 2013.

Zantek ND, Koepsell SA, Tharp DR, Cohn CS. The direct antiglobulin test: a critical step in the evaluation of hemolysis. Am J Hematolo. 2012;87:707-9.

Dussadee P, Nootchanat P, Sarika M, Udom T. The association of DAT positive blood donors and autoimmune diseases. J Hematol Transfus Med. 2018;28:415-22.

Issit PD, Anstee DJ. Applied blood group serology. 4th ed. Durham, NC: Montgomerry Scientific Publications; 1998.

Parichart P. Positive direct antiglobulin test in blood donors. J Hematol Transfus Med. 2018; 28:403-4.

Rottenberg Y, Yahalom V, Shinar E, Barchana M, Adler B, Paltiel O. Blood donors with positive direct antiglobulin tests are at increased risk for cancer. Transfusion. 2009;49:838-42.

Downloads

Published

2023-06-22

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)