การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ด้วยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและเครื่องตรวจอัตโนมัติที่ใช้หลักการ column agglutination test

Authors

  • พลอยมณี สุวรรณวุฒิชัย National Blood Centre, Thai Red Cross Society
  • สุกัญญา ปัญญาศุภกุญช์ National Blood Centre, Thai Red Cross Society
  • นภัสวรรณ ศรีนาง National Blood Centre, Thai Red Cross Society
  • ศิริลักษณ์ เพียรเจริญ National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Keywords:

Antibody titration, Column agglutination test, Antibody titration in prenatal study

Abstract

บทคัดย่อ

บทนำ การตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ เป็นการตรวจเชิงกึ่งปริมาณ เพื่อประเมินความเสี่ยงทารกในครรภ์ ซึ่งการตรวจด้วย conventional tube test (CTT) ถือเป็นวิธีมาตรฐานที่อาศัยความชำนาญและความเที่ยงของผู้ทำการทดสอบ เครื่องตรวจอัตโนมัติที่ใช้หลักการ column agglutination test (CAT) เข้ามามีบทบาทในการตรวจหาความแรงของแอนติบอดี เพื่อให้เกิดความคงที่ของผลการตรวจมากที่สุด อีกทั้งยังมีความถูกต้องมากกว่า CTT วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ด้วยวิธีมาตรฐานหลอดทดลอง โดยใช้วิธีการตาม Australian National Immunohaematology Continuing Education (Australian NICE) เทียบกับเครื่องตรวจอัตโนมัติที่ใช้หลักการ column agglutination test, CAT (Ortho VisionMax) และสามารถนำเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติมาใช้ตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ในตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจที่งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วัสดุและวิธีการ ทำการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยคนไทย จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย ทำการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีด้วยวิธีมาตรฐานหลอดทดลอง โดยใช้วิธีการตามมาตรฐาน Australian NICE และเครื่องตรวจอัตโนมัติที่ใช้หลักการ CAT อ่านค่าความแรงของแอนติบอดีที่ปฏิกิริยา 1+ สุดท้าย และทำการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติเดิมซ้ำ 3 ครั้ง จำนวน 20 ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบความเที่ยงของเทคนิคการตรวจ ผลการศึกษา จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ในตัวอย่างผู้ป่วย 25 ราย และตัวอย่างจากการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายนอกของ The Royal College of Pathologists of Australasia (RCPA) ประเทศออสเตรเลีย 5 ราย พบว่า ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในช่วงไม่เกิน 1 ไตเตอร์ที่ยอมรับได้ โดยส่วนมากผลการตรวจจาก CAT ให้ผลสูงกว่า CTT ร้อยละ 53 อย่างไรก็ตาม พบว่าผลที่ได้นั้นเท่ากันและต่ำว่า ร้อยละ 27 และ 20 ตามลำดับ  สรุป การตรวจความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติที่ใช้หลักการ CAT ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับวิธี CTT ซึ่งใช้วิธีตาม  Australian NICE ซึ่งจากผลการการทดลองนี้ สามารถนำมาใช้ในการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ในธนาคารเลือดอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงและถูกต้องได้

Abstract:

Introduction: Antibody titration in a prenatal study is a semi-quantitative method to predict the severity of hemolytic disease of fetus and newborn. Generally, a conventional tube test (CTT) is the standard method that relies on individual personal technique and precision. Automatic innovation has been involved in the role of titration using column agglutination test (CAT) to control the stability of the results, which is more accurate than CTT Objective: To compare titers of IgG antibodies between the CTT, referred to Australian National Immunohaematology Continuing Education (Australian NICE) and column agglutination test, CAT (Ortho VisionMax) and implemented in the routine prenatal study in Red Cell Reference Laboratory, National Blood Centre, Thai Red Cross Society. Materials and Methods: Altogether, 30 samples were tested for antibody titration by Australian NICE conventional tube test and an automated CAT. The results were evaluated in the last dilution that gave the last 1+ grading. In addition, 20 samples were retested in triplicate by the CAT to compare the precision of the technique. Results: A study comparing IgG antibody titers in 25 patient samples and 5 RCPA EQA samples were not significantly different, according to one acceptable titer. Most of the results using the CAT were higher than the CTT by 53%. However, the same and lower results obtained were 27% and 20%, respectively. Conclusion: The IgG antibody titration using an automated CAT was not significantly different from Australian NICE conventional tube test. This data could be applied in other blood bank laboratories to provide reliable and accurate results.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. AuBuchon JP, De Wildt-Eggen J, Dumont LJ, for the Biomedical Excellence for Safer Transfusion C, the Transfusion Medicine Resource Committee of the College of American P. Reducing the variation in performance of antibody titrations. Vox Sang. 2008;95:57-65.
2. Perry MJAaHE. Validation of column agglutination technology for blood group alloantibody titration. NZ J Med Lab Science. 2013;67:92-6.
3. Adkins BD, Arnold E gloff SA, Fahey-Ahrndt K, Kjell AL, Cohn CS, Young PP. An exploration of the advantages of automated titration testing: low inter-instrument variability and equivalent accuracy for ABO and non-ABO antibody titres relative to tube testing. Vox Sang. 2020;115:314-22.
4. Scientific Subcommittee of the Australian & New Zealand Society of Blood Transfusion Inc . Guidelines for Blood grouping and Antibody Screening in the Antenatal and Perinatal setting. 5th ed. Sydney;ANZSBT Secretariat:2007.
5. Onpuns S, Lorucharoen N and Chongpison Y. Comparative study of ABO antibody titers using conventional tube technique and automated column agglutination technique agglutination technique. J Hematol Transfus Med. 2020;30:137-46.
6. Roback JD, Coombs MR, Grossman BJ, Hillyer CD, Method 3-7. Antibody titration procedure. Technical manual. 16th ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Bank; 2008. p. 909-11.
7. Brown H, Viellez AL, Grey D, Fong E, Caldwell N. Comparison of antibody titration methods across 4 platforms, 2019;49(S5):19-34.
8. Alwar V, Devi AM, Sitalakshmi S, Karuna RK. Evaluation of the use of gel card system for assessment of direct coombs test: weighing the pros and cons. Indian J Hematol Blood Transfus. 2012 Mar;28(1):15-8.
9. Thongbai Rungroung, Sasijit Vejbaesya, Phinyada Rodpong, Waraporn Pimsamsee and Viroje Chongkolwatana. Red cell phenotyping in blood donors to provide safe blood transfusion for transfused patients at Siriraj Hospital. J Hematol Transfus Med. 2018;28:423-30.
10. White, J., Qureshi, H., Massey, E., Needs, M., Byrne, G., Daniels, G. and Allard, S., Guideline for blood grouping and red cell antibody testing in pregnancy. Transfusion Med.2016;26: 246-63.
11. Chuansumrit A, Siripoonya P, Nathalang O, Sriphaisal T. Thebenefit of the direct antiglobulin test using gel technique in ABO hemolytic disease of the newborn. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1997;28:428-31.
12. Thaithumyanon P. Hemolytic disease of the newborn. J HematolTransfus Med. 2000;10:253-7.
13. Samung A, Bejrachandra S, Nathalang O, Plubjui P, PermpikulP. The detection of IgG maternal alloantibodies for safety transfusion in newborn at Siriraj Hospital. J HematolTransfus Med. 2011;21:5-13
14. Polacharti P, Somboonvit V, Suwanwiloi C. A first case of haemolytic disease of the newborn due to blood group Rh negative Thai mother. J Med Assoc Thai. 1967;50:85-94.
15. Chanachaisuwan P, Chaisangjun L, Jantawaree S, BoribalprasitR, Sangsuk K. A case of Rh(D) hemolytic disease of the newborn at Police General Hospital. Thai J Hematol Transfus Med 2002;12:
29-34.
16. Ratanasiri T, Komwilaisak R, Sittivech A, Kleebkeaw P, SecjornK. Incidence, causes and pregnancy outcomes of hydrops fetalis at Srinagarind Hospital,1996-2005: a 10-year review. J Med Assoc Thai 2009;92:594-9.
17. Witayathawornwong P. Rh positive infants with Rh negative mothers: a report of 2 cases. Thai J Pediatr. 2010;49:73-6.
18. Cheepsattayakorn R, Fongsatitkul L, Chotinaruemol S, Mahawongtong M. Anti-E as a cause of hemolytic disease of the newborn. J Med Assoc Thai. 1997;80(suppl.1):s1-4.
19. Witayathawornwong P. Neonatal hyperbilirubinemia due to E antigen of Rh incompatibility: a case report. Thai J Pediatr. 2013;52:255-9.
20. Menuam T, Juengpichanvanich N, Charoenkwan P, SakulwattanaM, Cheepsattayakorn R, Fongsatitkul L, et al. Hemolytic disease of the fetus and newborn due to antibodies to minor red blood cell groups: two case reports. Chiang Mai Med J. 2012;51:119-23.
21. Chiewsilp P, Ratanasirivanich P, Marsh WL, Blank M. Anti-C,anti-e and anti-Ce (rhi) as a cause of hemolytic disease of the newborn in a Thai family. J Med Assoc Thai. 1974;57:269-71.
22. Bejrachandra S, Saipin J, Permpikul P. The management of full term pregnant woman with rare antibody: anti-s. Mahidol University Annual Research Abstracts. 2011;39:245-6.
23. Onpuns S, Inthongkam T, Jaipian J, Pruksa C. Anti-PP1Pk: are antibody in pregnant women at King Chulalongkorn Memorial Hospital: a case report. J Hematol Transfus Med. 2015;25:139-48.
24. Lee CK, Ma ES, Tang M, Lam CC, Lin CK, Chan LC. Prevalence and specificity of clinically significant red cell alloantibodies in Chinese women during pregnancy-a review of cases from 1997 to 2001. Transfus Med. 2003;13:227-31.
25. Wu KH, Chu SL, Chang JG, Shih MC, Peng CT. Haemolytic disease of the newborn due to maternal irregular antibodies in the Chinese population in Taiwan. Transfus Med. 2003;13:311-4
26. Reid ME, Lomas-Francis C, Olsson ML. The Blood Group Antigen FactsBook (Third Edition). Boston: Academic Press;2012:731-45.

Published

2020-12-21

Issue

Section

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)