ระยะเวลาที่ใช้ในการบีบแยกส่วนประกอบโลหิตด้วยเครื่องบีบแยกอัตโนมัติที่มีผลต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงชนิด leukocyte poor packed red cells

Main Article Content

ตรึงตรา ลีลารังสรรค์
อาจารีย์ กล่อมเอี่ยมสิร
สุเพ็ญวรรณ กิติทรัพย์กาญจนา
ปิยวดี วิทยาวิวัฒน์
นฤมล วระชุน
จรรญา ปรุงชัยภูมิ
พิมล เชี่ยวศิลป์

Abstract

บทคัดย่อ


บทนำ การผลิตส่วนประกอบโลหิตชนิด leukocyte poor packed red cells (LPRC) ด้วยเครื่องบีบแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติระบบ top and bottom ควรใช้เวลาในการบีบแยกน้อยกว่า 240 วินาที (4 นาที) แต่อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาการบีบแยกที่น้อยไป อาจมีอัตราการเกิด hemolysis สูงขึ้นได้ วัตถุประสงค์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา % hemolysis ใน LPRC ที่ได้จากการบีบแยกด้วยเครื่องบีบแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติระบบ top and bottom ซึ่งใช้ระยะเวลาการบีบแยกน้อยกว่า 240 วินาที (4 นาที) วิธีการศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลอัตราการเกิด hemolysis ของ LPRC ที่บีบแยกจากเครื่องบีบแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ Kawasumi KL-521 ที่ต้องจำหน่ายทิ้งเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบ hemolysis ด้วยสายตาในวันที่ 3 และเปรียบเทียบค่า % hemolysis ณ วันหมดอายุ โดยแบ่ง LPRC ดังกล่าวเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ LPRCs-120 และ LPRCs-240 ซึ่งใช้เวลาในการบีบแยก 80 ถึง 120 วินาที และ 121 ถึง 240 วินาที ตามลำดับ ผลการศึกษา จากการตรวจสอบ hemolysis ด้วยสายตาในวันที่ 3 พบว่า LPRC-120 เกิด hemolysis จำนวน 16 ยูนิต จากทั้งหมด 966 ยูนิต (1.66%) ส่วน LPRC-240 เกิด hemolysis จำนวน 12 ยูนิต จากทั้งหมด 100 ยูนิต (12.00%) ค่าเฉลี่ย % hemolysis ณ วันหมดอายุ ของ LPRC-120 และ LPRC-240 คิดเป็น 1.18% และ 0.25% ตามลำดับ โดยพบ LPRC-120 ที่มีค่า % hemolysis ณ วันหมดอายุเกิน 0.8% จำนวน 12 ยูนิต จากทั้งหมด 16 ยูนิต และพบ LPRC-240 ที่มีค่า % hemolysis ณ วันหมดอายุ เกิน 0.8% จำนวน 1 ยูนิต จากทั้งหมด 12 ยูนิต ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ในการบีบแยกของ LPRC-120 อยู่ระหว่าง 80 ถึง 120 วินาที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 102.81 วินาที ส่วน LPRC-240 ใช้เวลาในการบีบแยกระหว่าง 131 ถึง 239 วินาที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 166.92 วินาที สรุป การผลิต LPRC ที่ใช้เวลาในการบีบแยกอยู่ระหว่าง 80 ถึง 120 วินาที มีค่าเฉลี่ย % hemolysis สูงกว่า LPRC ที่ใช้เวลาในการบีบแยกระหว่าง 121 ถึง 240 วินาที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการบีบแยกส่วนประกอบโลหิตเพื่อผลิต LPRC ควรอยู่ระหว่าง 120 – 240 วินาที


Abstract:


Background:  The leukocyte poor packed red cells (LPRCs) separated from whole blood using quadruple top and bottom bag system usually takes less than 240 seconds. However, the less separation time may cause the higher rate of red cells hemolysis. Objective: The aim of this study was to investigate whether hemolysis of LPRCs is increased when shorter separation time is applied.  Materials and Methods: Divide LPRCs separated by Kawasumi KL-521 automated separators into 2 groups, separation time within 80 - 120 seconds (LPRCs-120) and 121 - 240 seconds (LPRCs-240). Compare % hemolysis at the end of storage (days 42) and hemolysis rate of LPRCs-120 and LPRCs-240 detected by visual inspection on days 3. Results: By visual inspection, 16 in 966 units of LPRCs-120 (1.66%) and 12 in 100 units of LPRCs-240 (12.00%) were detected as hemolyzed samples. At the end of storage, it was found that the average % hemolysis of LPRCs-120 and LPRCs-240 were 1.18% and 0.25%, respectively, 12 in 16 units of LPRCs-120 and 1 in 12 units of LPRCs-240 had > 0.8% hemolysis. The average separation time of LPRCs-120 was 102.81 seconds (minimum 80 seconds, maximum 120 seconds), and the average separation time of LPRCs-240 was 166.92 seconds (minimum 131 seconds, maximum 239 seconds). Conclusion: LPRCs separated within 80 - 120 seconds exhibited a higher mean % hemolysis than 121 - 240 seconds of separation (p < 0.05). Therefore, the commonly use separation time not more than 240 seconds is suitable as confirmed by this study. Then, the lower limit of separation time should be considered not less than 120 seconds.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)

References

1. Heaton A. Red blood cell hemolysis: an old standard in changing times. Transfusion. 2009;49:2551-54.
2. Samuel O, Sowemimo-Coker. Red blood cell hemolysis during processing. Transfusion Med Rev. 2002;16:46-60.
3. Council of Europe. Guide to the preparation use and quality assurance of blood components. 19th ed. Strasbourg: Council of Europe; 2017.
4. Bandarenko N, Brecher ME. Transfusion of leukocytes. Williams Hematology. 2001;6:1893-904.
5. Fisher M. Chapman JR. Ting A, Morris TJ. Alloimmunization to HLA antigens following transfusion with leukocyte-poor and purified platelet suspensions. Vox Sang. 1985;49:331-5.
6. American Association of Blood Banks. Technical manual. 13rd ed. Bethesda: Maryland; 1996.
7. Sithivanit S. The quality of leukocyte-poor packed red cells preparation from the terumo automatic component extractor (T-ACE®). Vajira Med J. 2006;50:187-91.
8. Chiewsilp P. Immunological transfusion reaction. J Hematol Transfus Med. 1998;8:261-68.
9. Isaragkura P. Ideal Transfusion for Thalassemia. J Hematol Transfus Med. 2000;10:219-24.
10. Leelanuntawong T. Comparison of leukocyte poor packed red cells for quality control of blood components prepared by Opti-system and inverted spin method. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center. 2010;27:83-95.
11. Gkoumassi E, Dijkstra-Tiekstra MJ, Hoentjen D, de Widt-Eggen J. Hemolysis of red blood cells during processing and storage. Transfusion. 2012;52:489-92.
12. Bhakbhumpong T. Review of quality control of blood components. J Hematol Transfus Med. 2010;20:205-10.
13. Ana-Maria S, Nora N, Valentina I, Dragica F, Bojana M, Marina K, et al. Comparison of visual vs. automated detection of lipemic, icteric and hemolyzed specimens: can we rely on a human eye? Clin Chem Lab Med. 2009;47:1361-1365.