การประเมินประสิทธิภาพการปั่นแยกพลาสมาสำหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง

  • พัชราวดี ศรีงาม งานจุลทรรศนศาสตร์และโลหิตวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
  • จิราพร สิทธิถาวร กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
  • ภานุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
Keywords: Prothrombin time, Activated partial thromboplastin time, Platelet poor plasma

Abstract

บทนำ การรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ต้องมีผลตรวจ prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (aPTT) ที่รวดเร็ว เพื่อใช้ประเมินก่อนการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด แต่วิธีมาตรฐานในการปั่นแยกพลาสมาสำหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที ทำให้ระยะเวลารอคอยผลการตรวจนานและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบวิธีการปั่นแยกพลาสมาสำหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือดด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงกับวิธีมาตรฐาน สำหรับนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลการตรวจ PT, aPTT ที่ถูกต้อง รวดเร็ว วัสดุและวิธีการ ศึกษาพลาสมาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเลิดสินจำนวน 80 ราย ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 เปรียบเทียบความแตกต่างของจำนวนเกล็ดเลือด, ค่า PT, INR, aPTT, potassium (K) และ lactate dehydrogenase (LDH) ในพลาสมาที่ปั่นแยกด้วยความเร็วรอบ 1,500 g นาน 15 นาที และ 7,000 g นาน 1 นาที ผลกรศึกษจากตัวอย่างเลือดผู้ป่วย 80 ราย เป็นผู้ที่ไม่ได้รับยากันเลือดแข็งจำนวน 40 ตัวอย่าง และผู้ที่ได้รับยากันเลือดแข็งจำนวน 40 ตัวอย่าง พบว่าจำนวนเกล็ดเลือด, ค่า PT, INR, aPTT, K และ LDH ไม่มีความแตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม (p > 0.05) สรุป การปั่นแยกพลาสมาด้วยความเร็วสูง 7,000 g นาน 1 นาที สามารถเตรียม platelet poor plasma ได้โดยไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก และค่าการทดสอบ PT, aPTT ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น หากนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในห้องปฏิบัติการ จะสามารถรายงานผล PT, aPTT ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พัชราวดี ศรีงาม, งานจุลทรรศนศาสตร์และโลหิตวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
จิราพร สิทธิถาวร, กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
ภานุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์, กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
Section
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)