วัตถุประสงค์และขอบเขต วารสารวิชาการ กัญชา กัญชงและสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่ความรู้ของนักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ ได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการด้านกัญชา กัญชงและสมุนไพร รวมถึงการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การอบแห้ง การแปรรูปหรือแม้แต่โรงเรือนอัจฉริยะที่มีการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับกัญชา กัญชงและสมุนไพร โดยตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่1 เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบับที่2เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่3เดือนกันยายน-ธันวาคม ของทุกปี

กระบวนการพิจารณาบทความ  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind)

ประเภทของบทความ บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article)

ภาษา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

ดูทุกฉบับ