การพัฒนาตำรับครีมนวดบรรเทาเซลลูไลท์จากชาดำ น้ำมันตะไคร้ และน้ำมันมะนาว

Main Article Content

กมลวรรณ ตระการชัยวงศ์
เอกพล ลิ้มพงษา
นภภัค ใจภักดี

Abstract

บทนำ : เซลลูไลท์ (Cellulite) คือ ผิวหนังที่มีลักษณะตะปุ่มตะป่ำเป็นก้อนนูน ไม่เรียบ คล้ายเปลือกส้ม สาเหตุการเกิดสัมพันธ์กับโครงสร้างก้อนไขมันในชั้นไขมันใต้ผิวหนังร่วมกับปัญหาการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง การใช้ผลิตภัณฑ์บรรเทาเซลลูไลท์ (anticellulite products) ที่ประกอบด้วยสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันจะส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยชาดำเป็นแหล่งของคาเฟอีนมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเตอเรส ส่งผลลดการสร้างและเพิ่มการสลายไขมัน น้ำมันตะไคร้มีผลกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และน้ำมันมะนาวมีผลกระตุ้นการสลายไขมัน วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาตำรับครีมอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันจากชาดำ น้ำมันตะไคร้ และน้ำมันมะนาว ที่มีความคงตัวทางกายภาพ สำหรับนวดบรรเทาเซลลูไลท์ วิธีการ : สกัดชาดำด้วยน้ำเพื่อเตรียมครีมที่มีน้ำมันตะไคร้และน้ำมันมะนาว ด้วย beaker method  ประเมินลักษณะทางกายภาพ ความเป็นกรด-เบสด้วยเครื่องวัดพีเอช ความหนืดด้วยเครื่อง Brookfield viscometer ทดสอบความคงตัวทางกายภาพในสภาวะเร่ง และศึกษาความพึงพอใจในอาสาสมัคร ผลการศึกษา : พีเอชและความหนืดของครีมพื้น มีค่า 3.01 ± 0.04 และ 7865 ± 92 cP ตามลำดับ ครีมนวดบรรเทาเซลลูไลท์มีเนื้อครีมสีน้ำตาล มีกลิ่นชาและน้ำมันมะนาวชัดเจน มีพีเอชและความหนืด 4.37 ± 0.04 และ 11506 ± 103 cP ตามลำดับ พีเอชที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสารสกัดชาดำ ความหนืดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากน้ำมันตะไคร้และน้ำมันมะนาวทำให้สัดส่วนของวัฏภาคน้ำมันเพิ่มขึ้น การศึกษาความคงสภาพในสภาวะเร่ง ไม่มีการแยกชั้น ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสี พีเอช หรือความหนืด อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อครีมบรรเทาอาการเซลลูไลท์ในด้านกลิ่นหอมและสีของครีมมากกว่า แต่มีความพอใจด้านความน่าใช้ของเนื้อครีม ความหนืดของครีม ความลื่นต่อผิว และความพึงพอใจโดยรวม น้อยกว่าครีมพื้น สรุปผล : ครีมนวดบรรเทาเซลลูไลท์ที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนจากชาดำ น้ำมันตะไคร้ และน้ำมันมะนาว ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะทางกายภาพดีและคงตัวภายใต้สภาวะเร่ง มีความเหมาะสมสำหรับนำไปศึกษาประสิทธิภาพการบรรเทาเซลลูไลท์บริเวณหน้าท้องในอาสาสมัคร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Appendix