การสำรวจความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคำแนะนำพิเศษบนซองยา

Main Article Content

วราภรณ์ ธรรมวงศา
จุฑามาศ ทาบโลกา
วิชวรรณ ฟังอารมณ์
เจษฎา นพวิญญูวงศ์
รัชฎาพร สุนทรภาส
เชิดชัย สุนทรภาส

Abstract

บทคัดย่อ


บทนำ: งานบริการจ่ายยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีซองยาที่มีคำแนะนาพิเศษแตกต่างกันรวมทั้งสิ้น 19 แบบโดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยสามารถอ่านทาความเข้าใจ และใช้ยาได้อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับคำแนะนาพิเศษบนซองยา รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงฉลากยาหรือคำแนะนาบนซองยา วิธีการ: เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบไปข้างหน้า โดยใช้แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำแนะนาพิเศษบนซองยาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่หน่วยบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ.2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงผลในรูปค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการวิจัย: มีผู้ป่วยเข้าร่วมการวิจัยรวมทั้งสิ้น 400 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 36.2 และเพศหญิงร้อยละ 63.8 ผู้ป่วยร้อยละ 97.0 อ่านข้อความบนซองยาก่อนใช้ยา โดยร้อยละ 88.0 อ่านทั้งฉลากยา และคำแนะนาบนซองยา ผู้ป่วยร้อยละ 84.3 รู้ว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีซองยาหลายประเภท และร้อยละ 86.0 รู้ว่าซองยาแต่ละประเภทมีคำแนะนาต่างกัน มีผู้ป่วยร้อยละ 95.3 อ่านคำแนะนาพิเศษบนซองยา โดยร้อยละ 95.5 ปฏิบัติตามคำแนะนา ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อเนื้อหาหรือข้อความของคำแนะนาพิเศษ และประโยชน์ที่ได้รับ เท่ากับ 3.76 + 0.81 และ 3.98 + 0.77 ตามลำดับ ผู้ป่วยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีรับประทานยาของซองยาสาหรับยาก่อนนอน (ภ.06) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96.2 และผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำแนะนาพิเศษบนซองยาสาหรับยาละลายลิ่มเลือด (ภ.10) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25.0 ผู้ป่วยเสนอว่าข้อมูลที่ควรมีบนซองยามากที่สุด คือ ข้อบ่งใช้ของยา อาการข้างเคียงของยา และวันหมดอายุของยาคิดเป็น ร้อยละ 52.1, 18.4 และ 17.6 ตามลาดับ สรุปผลการวิจัย: ผู้ป่วยอ่านและใช้ประโยชน์จากฉลากยา และคำแนะนาพิเศษบนซองยา และเข้าใจวิธีการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง แต่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามคำแนะนาพิเศษ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจกับซองยา แต่ต้องการข้อมูลอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องข้อบ่งใช้ของยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Appendix