การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 6,8-ไดเมททอกซี่-3-เมทิล-1,2,3,4-เททระไฮโดรไอโซควิโนลิน

Main Article Content

สุกานดา จ่ามมาตย์
เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

Abstract

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการออกแบบและสังเคราะห์สาร1-(4'-ไนโตรฟีนิล)- 6,8-ไดเมททอกซี่-3-เมทิล-1,2,3,4-เททระไฮโดรไอโซควิโนลิน (FN-05) และ อนุพันธ์ โดยใช้สาร 1-(4'-อะมิโนฟีนิล)-4-เมททิล-7,8-เมททิลลีนไดอ๊อกซี่-5เอท-2,3-เบนโซไดอะซีปีน (GYKI52466) เป็นสารต้นแบบที่มีฤทธิ์ต้านชัก ในการสังเคราะห์สาร FN-05 ด้วยปฏิกิริยา พิกเต็ท-สปิงเกลอร์ ระหว่างสาร 3,5-ไดเมททอกซี่เบนซาดิไฮ และ ไนโตรอีเทน ได้สาร 3,5-ไดเมททอกซี่-เบต้า-ไนโตรสไตรีน (FN-01, 83%) จากนั้นทำการรีดักชั่นต่อด้วย โซเดียมโบโรไฮไดร ได้สาร 2-(3/, 5/-ไดเมททอกซี่ฟีนิล)-1-เมททิล-1-ไนโตรอีเทน (FN-02, 79%)  และทำปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั้นด้วยก๊าไฮโดรเจน และพาลาเดียม/ซาโคล ได้สาร 2-(3/, 5/-ไดเมททอกซี่ฟีนิล)-1-เมททิลเอททิลเอมีน (FN-03, 69%) จากนั้นทำการปิดวงแหวนด้วย ไนโตรเบนซาลดีไฮ ได้สารมัธยันธ์ คือ 4-ไนโตรเบนซิลิดีน[2-(3/, 5/-ไดเมททอกซี่ฟีนิล)-1-เมททิลเอททิล]เอมีน (FN-04)  เมื่อทำปฏิกิริยากับไตรฟลูโอโรอะซิติกแอซิด พบว่าได้สารผลิตภัณฑ์ 2 สารคือสารผลิตภัณฑ์หลัก (FN-05a) 32 % ซึ่งมีการจัดเรียงตัวแบบ cis-isomer และสารผลิตภัณฑ์รอง (FN-05b) 5 % ซึ่งมีการจัดเรียงตัวแบบ  trans-isomer  ซึ่งสารทั้งสองตัวสามารถแยกบริสุทธิ์ได้ด้วยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟฟี่ และพิสูจณ์เอกลักษณ์ของโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิคทางสเปคโตรสโคปี  จากการศึกษาครั้งนี้จะทำให้สามารถสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของ 6,8-ไดเมททอกซี่-3-เมทิล-1,2,3,4-เททระไฮโดรไอโซควิโนลินที่สามารถพัฒนาเป็นยาต้านชักได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Appendix