การหาปริมาณน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มที่มีจำหน่ายทั่วไป

Main Article Content

พุทธวัฏ ประเสริฐสกุล
รัชยาพร อโนราช
จินดา หวังบุญสกุล

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปริมาณน้ำตาล และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มที่มีจำหน่ายทั่วไป เครื่องดื่มจำนวน 15  ตัวอย่างถูกสุ่มเก็บจากร้านค้ามีทำเลที่ตั้งอยู่รอบๆ บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิกิริยาการเกิดสีระหว่างน้ำตาล และ0.2% anthrone ใน 75% H2SO4 ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาล โดยเทียบกับสารกลูโครส วิธี DDPH ถูกใช้ในการประเมินคุณสมบัติฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คำนวณหาค่า IC50 และ Vitamin C Equivalent Capacity [VCEAC]  ผลการทดลอง: ระดับน้ำตาลในตัวอย่างอยู่ในช่วง 1.05-40.5% ในขณะที่ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอยู่ในช่วง 0.0091-0.3247 ของ VCEAC  สรุปและอภิปรายผลการทดลอง: ระดับน้ำตาลของตัวอย่างเกือบทั้งหมดสูงกว่าที่ฉลากระบุ ซึ่งอาจมีสาเหตุรบกวนจากสารชนิดอื่นในตัวอย่าง ปฏิกิริยาการเกิดสีระหว่างน้ำตาลและสาร anthrone  เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ขาดความเฉพาะเจาะจง การพบว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่ำเมื่อเทียบกับวิตามิน ซี ทั้งนี้อาจเกิดจากขบวนการผลิตที่ทำลายสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หรือการโฆษณาที่เกินจริงด้วยเหตุผลทางธุรกิจ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Appendix