การวิเคราะห์ปริมาณเตตระไซคลินโดยใช้กรีนรีเอเจนต์ด้วยเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง

Main Article Content

ขนิษฐา ถวิลหวัง
วิรัช เรืองศรีตระกูล

Abstract

บทคัดย่อ


กรีนรีเอเจนต์หรือสารที่ได้มาจากธรรมชาติ เป็นทางเลือกหนึ่งในหลักการของเคมีสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อที่จะลดสิ่งที่เหลือจากการทำการทดลอง ซึ่งอาจจะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตามที่ทราบกันมาว่า เหล็ก(III) เป็นตัววิเคราะห์ที่สำคัญ โดยจะไปเกิดปฏิกิริยากับสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัว Chelating เชเช่น ยาเตตระไซคลิน โดยเมื่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนขึ้นก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อน และสีที่เกิดขึ้นนั้นสามารถตรวจสอบสัดค่าการดูดกลืนแสงได้โดยใช้เครื่อง UV-Visible spectrophotometer แต่อย่างไรก็ดีวิธีการตรวจวัดปริมาณนี้อาจจะเกิดความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากมีการใช้สารเคมี ดังนั้น หลักการเคมีสีเขียวจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ โดยเลือกหลักการใช้กรีนรีเอเจนต์ หรือการใช้สารที่นำมาจากธรรมชาติหรือไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อหาปริมาณของยาแทน โดยการทดลองนี้ได้เลือกน้ำผลไม้ TIpco 100% มาเป็นตัวรีเอเจนต์ เนื่องจากหาซื้อง่าย มีราคาถูก เตรียมง่าย และมีติดฉลากไว้ข้างกล่องถึงปริมาณที่แน่นอนของเหล็กต่อหนึ่งหน่วยบริโภค โดยที่เลือกมานั้นมีตั้งแต่ 2-50% ซึ่งน้ำผลไม้ที่ดีที่สุดนั้นคือ Tipco 100% fruit plus alovela mixed veggie ซึ่งมีปริมาณเหล็กที่ข้างกล่องถึง 50% การทดลองนี้ทำเพื่อหาสภาวะที่เหมาะของกรีนรีเอเจนต์เช่น สัดส่วนของรีเอเจนต์ต่อยาเตตระไซคลิน และความเข้มข้นของตัวรีเอเจนต์เอง พบว่าความแม่นยำที่เกิดจากการวิเคราะห์ซ้ำๆ (Repeatability) ของเตตราไซคลินที่ความเข้มข้น  7 และ 45 ppm มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0020 และ 0.0034 และเมื่อคิดคำนวณกลับไปมีปริมาณสารมาตรฐานเตตระไซคลิน 101.64 และ 98.03% ตามลำดับ การศึกษานี้อาจเป็นแนวคิดใหม่ๆเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ในทางเภสัชกรรมได้  และสามารถนำมาใช้กับยาเตตระไซคลินและอนุพันธ์ของยาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้

Article Details

Section
Appendix