ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการสร้างสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากลอยปลาไหลเผือกเล็ก

Main Article Content

ศรีสกุล ศรีสุข
ธนพรรณ ชุมจันทร์
ทรงพร จึงมั่นคง
วราภรณ์ ภูตะลุน
ตรีเพชร กาญจนภูมิ
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

Abstract

บทคัดย่อ


บทนำ: Canthin-6-ones เป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในรากปลาไหลเผือกเล็ก (Eurycoma harmandiana Pierre, วงศ์ Simaroubaceae) มีฤทธิ์ต้านมะเร็งและรักษาไข้มาลาเรีย การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสูตรอาหารเหลวและชนิดน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตและการผลิตสารกลุ่ม Canthin-6-ones 3 ชนิด ได้แก่ 9-Hydroxycanthin-6-one, Canthin-6-one และ 9-Methoxycanthin-6-one ในรากลอยของปลาไหลเผือกเล็ก วัสดุและวิธีการทดลอง: ทำการเพาะรากลอยของปลาไหลเผือกเล็กในอาหารเหลวสูตร ½ MS, MS, ½ WP, WP, ½ B5 และ B5 และ3% (w/v) ของน้ำตาล glucose, mannitol, fructose และ sucrose จากนั้นวัดการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ำหนักและตรวจวัดปริมาณสารด้วยวิธี HPLC ผลการศึกษา: เมื่อเพาะเลี้ยงได้ 60 วัน สูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญมากที่สุดคือ B5(0.53±0.11 g น้ำหนักแห้ง) ในขณะที่อาหาร ½ WP มีผลต่อการสร้างสาร 9-Hydroxycanthin-6-one สูงสุด(0.48±0.02 mg/g) ส่วนสารCanthin-6-one และ 9-Methoxycanthin-6-one ตรวจพบสูงสุดในอาหารสูตร ½ MS(0.43±0.03 และ 0.58±0.00 mg/g ตามลำดับ) น้ำตาล glucose มีผลต่อการเจริญมากที่สุด(0.45±0.03 g น้ำหนักแห้ง) ปริมาณสาร 9-Hydroxycanthin-6-one,Canthin-6-one และ9-Methoxycanthin-6-one ตรวจพบสูงสุดในอาหารที่มีน้ำตาล glucose(0.42±0.00 mg/g),sucrose(0.43±0.03 mg/g) และ fructose(0.59±0.01 mg/g) ตามลำดับ สรุปผล: รากลอยปลาไหลเผือกเล็กเจริญเติบโตได้ดีในอาหารสูตร B5 และน้ำตาล glucose น้ำตาลแต่ละชนิดส่งผลต่อการสร้างสารกลุ่ม Canthin-6-ones ทั้ง 3 ชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Appendix