การศึกษาจลนพลศาสตร์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสโดยสารสกัดจากเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus)

Main Article Content

ภัทราวรรณ รถเพ็ชร
นาฏศจี นวลแก้ว

Abstract

บทนำ: เห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) จัดอยู่ในวงศ์ Lycoperdaceae มีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ พอลิแซ็กคาไรด์และไตรเทอร์ปีน ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด (Li et al., 2011; Kanagasabapathy et al., 2012) งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด in vitro ของสารสกัดจากเห็ดเผาะหนังในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และศึกษาจลนพลศาสตร์ของการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ วิธีการดำเนินการวิจัย: สกัดเห็ดเผาะหนังด้วย 95% เอธานอลและน้ำ แยกส่วนของสารสกัด 95% เอธานอล ตามความมีขั้วด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทรกราฟี โดยใช้ตัวทำละลายน้ำต่อเมธานอลในสัดส่วนของเมธานอลตั้งแต่ 0% ถึง 100% ได้เป็น 5 fractions นำแต่ละส่วนไปศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสใน 96-well plate โดยใช้ 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside (PNPG) เป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยากับเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ในสภาวะที่มีสารสกัดที่ต้องการทดสอบ แล้วสร้างกราฟไลน์วีเวอร์-เบิร์ก ผลการศึกษาวิจัย: สารสกัดเห็ดเผาะหนัง fraction 4 แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีที่สุดโดยมีค่า IC50 = 5.40 µg/ml ซึ่งมีฤทธิ์ดีกว่า Acarbose (IC50 = 7.76 mg/ml) จากการศึกษาจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์พบว่าสารสกัดน้ำ 95%เอธานอล และ fraction 4 แสดงการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แบบไม่แข่งขัน (non-competitive inhibitor) สรุปผลการ   วิจัย: แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเห็ดเผาะหนังมีแนวโน้มในการนำไปใช้ลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังการรับประทานอาหารได้

Article Details

Section
Abstracts