The Curriculum Evaluation of the Bachelor of Nursing Science (Revised Curriculum 2012) of Faculty of Nursing, Saint Louis College

Authors

  • สุภาวดี เครือโชติกุล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • มยุรา นพพรพันฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • สฤษฎิ จันทร์หอม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • วราภา สิทธาภิรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • กิติยา สมุทรประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Keywords:

curriculum evaluation, Bachelor of Nursing Science

Abstract

The aims of this descriptive research was to evaluate the curriculum context, input factors, teaching learning management process and curriculum product in the aspect of satisfaction with competency Thai Qualification Framework for Bachelor Degree of Nursing. Samples consist of 114 fourth year nursing students, who were studying in the second semester of the academic year 2015 and 28 nursing instructors. Two research instruments were used in this study. Firstly, a 4 parts curriculum evaluation questionnaire consists of the curriculum context, input factors, teaching learning management process and curriculum product. The questionnaire was approved by experts for its content validity. Index of Item Objective Congruence (IOC) was 1. The reliability of over all questionnaire, curriculum context, input factors, teaching learning management process and curriculum product, using Cronbach’s alpha coefficient, were 0.90, 0.94, 0.93, 0.93 and 0.94 respectively. Secondly, an interview form, which was used to interview the problems, obstacles and suggestions of curiculum. The data were analyzed with descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation, and content analysis. The research results showed that: 1) the opinion of the fourth year nursing students and nursing instructors in curriculum context, input factors, and process were suitable at a high level, 2) curriculum product in the aspect of satisfaction with competency Thai Qualification Framework for Bachelor Degree of Nursing were at a high level. 3) the suggestion for the curriculum were as follow: a) Learning facilities should have enough classroom in small group, and be improved the quality of audiovisual equipment and internet in the classrooms, b) Learning measurement and evaluation should provided the nursing students to participate in peer evaluation, c) with respect to the competency under Thai Qualification Framework for Bachelor of Nursing Science, the curriculum should have test for preparing the nursing students’ English fundamental knowledge in the first year and set the assignment for the students to read the articles in English.

References

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, สมพร รักความสุข, จิดาภา เรือนใจมั่น, จิตรา สุขเจริญ, และธัญญมล สุริยานิมิตรสุข (2559). สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี. วารสารพยาบาล กระทรวงสาธาณสุข. 26, 2, น.128-141 สืบค้น วันที่ 25 ตุลาคม 2559 จาก https://tci-thaijo. org/index.php/tnaph/article/download/ .../53704

นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์. (2547). งานของจิตตาภิบาล โรงเรียนคาทอลิกที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน. (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. สืบค้น วันที่ 10 กรกรกฎาคม 2559 จาก https://www. thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/ snamcn/Nittaya_Josunnusont/Fulltext.pdf

บุญชม ศรีสะอาด. (มปป.). การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือ รวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า. [ระบบ ออนไลน์]. สืบค้นวันที่ 29 มกราคม 2559 จาก www.watpon.com/boonchom/05.doc

บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2553). การประเมินหลักสูตร. ในการพัฒนาหลักสูตร (พิมพ์ครั้งที่ 2, น. 289 – 326). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญษตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552. สืบค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2558 จาก https://www. mua.go.th/users/tqfhed/news/FilesNews/ FilesNews6/nursing_m1.pdf

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. สืบค้นวันที่ 29 มกราคม 2559 จาก https://www. noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1, กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ. (2559). รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีการศึกษา 2558. สืบค้น จาก https://www.reo1.moe.go.th/2557/ images/download/2560-reo1-report-onet 58-small.pdf

ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์. (2557) การประเมิน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. วารสารพยาบาล ตำรวจ, 6(2), น. 158-167.

ศิริชัย กาญจนวาสี.(มปป). การประเมินหลักสูตร: หลักการและแนวปฏิบัติ. สืบค้นวันที่ 29 มกราคม 2559 จาก https://www.edu.tsu.ac.th/major/ eva/files/journal/scan1.pdf

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวิชาการ. (2559). ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2558. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเซนต์หลุยส์.

อมรรัตน์ เสตสุวรรณ และอรชร ศรีไทรล้วน. (2557). ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาล- ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. วารสารเกื้อการุณย์, 21(ฉบับพิเศษ), น.59-76.

Fitzpatrick, J., Sanders, J., & Worthen, B. (2011). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines (4th Ed.). New York: Allyn & Bacon. Canadian Publisher: Pearson. Marsh, C.J. & Willis, G. (2007). Curriculum:Alternative approaches, ongoing issues (4th Edition). New Jersey:

Merrill Prentice Hall. Mertens, D. & Wilson, A. (2012). Program evaluation theory and practice: A comprehensive guide. New York: Guilford Press. Retrieved January 29, 2016, from https://books.google.co.th/books?id=P-hC cQJSGi0C&pg=PA261&source=gbs_toc_r& cad=4#v=onepage&q&f=false

Stufflebeam, D. (2003). The CIPP Model of evaluation. In T. Kellaghan, D. Stufflebeam, & L. Wingate (Eds.), Springer international handbooks of education: International handbook of educational evaluation. Retrieved January 29, 2016, from https:// www.credoreference.com.ezproxy.lib. ucalgary.ca/entry/spredev/the_cipp_ model_for

Downloads

Published

2016-12-01

How to Cite

เครือโชติกุล ส., นพพรพันฐ์ ม., จันทร์หอม ส., สิทธาภิรมย์ ว., & สมุทรประดิษฐ์ ก. (2016). The Curriculum Evaluation of the Bachelor of Nursing Science (Revised Curriculum 2012) of Faculty of Nursing, Saint Louis College. Journal of Health and Health Management, 3(3), 10–24. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc/article/view/221779

Issue

Section

Research Articles