The Use of Ginger (Zingiber officinale Roscoe) in Treatment and Relieves Symptom of Osteoarthritis

Authors

  • ปุณยนุช อมรดลใจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

pain relief, arthritis, Zingiber officinale Roscoe, ginger

Abstract

Ginger is a thick tuberous rhizome and strong aroma of pungent ketone, including gingerol, the extract that primarily has been used in research studies. In Thai wisdom is mentioned for the treatment of digestive disorder. In addition, Chinese and Ayurvedic remedy has been used for treatment arthritis symptom and appetizer. Pharmacological properties are very active inhibiting both prostaglandins and leukotriene. It is known that such inhibitor have fewer side effect and more effective than conventional NSAIDs. Clinical studies had shown the efficacy of ginger capsule and gel for pain relief and other arthritis symptoms with no differences to the NSAIDs. So, ginger is considered to be an alternative herbal medicine in patient with arthritis. The results showed low side effect and high safety.

References

กระทรวงสาธารณสุข (ผู้รวบรวมเป็นเล่มเดียว). (2497). ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับหลวง (พิมพ์ ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พานิชศุภผล.

ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, และวิเชียร จีรวงศ์. (2558). คำอธิบาย ตำราพระโอสถพระนารายณ์: ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.

ปิยะพร บุตรพรหม, ศิริวรรณ องค์ไชย และเจษฎา เรืองสุริยะ. (2555). สารออกฤทธิ์จากขิง มีศักยภาพปกป้องการสลายกระดูกอ่อนที่ถูก เหนี่ยวนำโดยไซโตไคน์. ใน การประชุมเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ครั้งที่ 2. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.

ธิดารัตน์ พีรภาคย์ และศศิธร ตรงจิตภักดี. (2554). ผลของอายุการเก็บเกี่ยวของเหง้าขิงต่อปริมาณ 6-gingerol และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 19, วันที่ 27-29 ตุลาคม, สงขลา, 2536:434-435.

อรุณพร อิฐรัตน์, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, และปราณี รัตนสุวรรณ. (2542). การศึกษาภูมิปัญญาเบญจกูล กับหมอพื้นบ้านภาคใต้. สงขลา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อรุณกมล ประดิษฐบงกช. (2552). การพัฒนาสูตรตำรับ ไมโครอิมัลชันเจลของสารสกัดขิงและการประเมิน ฤทธิ์ต้านอักเสบในหนูแรท (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัช อุตสาหกรรม สาขาวิชา เภสัชกรรม). กรุงเทกพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Altman, R. D., Marcussen, K. C. (2001, Nov.). Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis. Arthritis Rheum. 44(11), pp. 2531-8.

Amorndoljai, P., Taneepanichskul, S., Niempoog , S., Nimmannit, U., Chasriniyom, S. (2015). A comparative of ginger extract in nanostructure lipid carrier (NLC) and 1% diclofenac gel for treatment of knee osteoarthritis (OA). Proceedings of the 2nd International conference on advanced pharmaceutical research: Strategies and innovation in pharmaceutical research safety, efficacy and quality. Bangkok, Thailand.

ASEAN Countries. (1993). Standard of ASEAN herbal medicine (Vol.1). Jakarta: Aksara Buana Printing. Balladind, A., Headlaey, O., Chang-Yen, I., & Mcgaw, D. (1997, October). Extraction and evaluation of main pungent principles of solar dried West Indian ginger (Zingiber officinale Roscoe) rhizome. Renewable Energy. 12(2), pp.125-130.

Bliddal, H., Rosetzsky, A., Schlichting, P., Weidner, M. S., Andersen, L. A., Ibfelt, ... Barslev, J. (2000, January). A randomized, placebo controlled, cross-over study of ginger extracts and ibuprofen in osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 8(1), pp. 9-12. Boonhong, J., & Aksaranugraha, S. (2000).

Efficacy of HMP-33 (ginger extract) compare to diclofenac in the osteoarthritis knee treatment. J Thai Rehabil Med. 10(2), pp. 57-64. ESCOP. (2003). Zingiberis rhizome. Monographs on the medicinal uses of plant drugs. New York: Thieme Press Stuttgart, pp. 547–553.

Haghighi, M., Khalvat, A., Toliat, T., & Jallaei, S. (2005). Comparing the effects of ginger (Zingiber officinale) extract and ibuprofen on patients with osteoarthritis. Arch. Iranian Med. 8(4), pp. 267-271.

Nagabhushan, M., Amonkar, A. J., & Bhide, S. V. (1987, August). Mutagenicity of gingerol and shogaol and antimutagenicity of zingerone in Salmonella/microsome assay. Cancer Lett, 36(2), pp. 221-233.

Niempoog, S., Siriarchavatana, P. & Kajsongkram, T. (2012). The efficacy of Plygersic gel for use in the treatment of osteoarthritis of the knee. J Med Assoc Thai, 95(Suppl 10), pp. S113-119.

Shalansky, S., Lynd, I., Richardson, K., Ingaszewski, A., & Kerr, C. (2007). Risk of warfarin related bleeding events supratherapeutic international normalized ratios associated with complementary and alternative medicine: A longitudinal analysis. Pharmacotherapy. 27, pp. 1237-1247.

Shen, C. L., Hong, K. J., Kim, S. W. (2003). Effects of ginger (Zingiber officinale Rosc.) on decreasing the production of inflammatory mediators in sow osteoarthritic cartilage explants. J Med Food, 6(4), pp. 323-328.

Srivastava, K. C. (1984). Aqueous extracts of onion, garlic and ginger inhibit platelet aggregation and alter arachidonic acid metabolism. Biomed Biochim Acta. 43(8-9), pp. S335–346.

Weidner, M.S., & Sigwart, K., (2000). The safety of a ginger extract in the rat. Journal of Ethnopharmacol. 73(3), pp. 513–520.

Weidner, M. S., & Sigwart, K. (2001). Investigation of the teratogenic potential of a Zingiber officinale extract in the rat. Reprod. Toxicol. 15(1), pp. 75–80.

Wigler I, Grotto I, Caspi D, & Yaron M. (2003, November). The effects of Zintona EC (a ginger extract) on symptomatic gonarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 11(11), pp. 783-789.

Young, H. Y., Luo, Y. L., Cheng, H. Y., Hsieh, W. C., Liao, J. C., & Peng, W. H. (2005). Analgesic and anti-inflammatory activities of [6]-gingerol. Journal of Ethnopharmacology. 96, pp. 207–210, 544.

Zhang, X., Iwaoka, W. T., Huang, A. S., Nakamoto, S. T. & Wong, R. (1994). Gingerol decreases after processing and storage of ginger. J. Food Sci., 59(6), pp. 1338-1343.

Zhenxian, Z., Xizhen, A., Qi, Z., & Shi-jie, Z. (2000). Studies on the diurnal changes of photosynthetic efficiency of ginger. Acta Hort. Sinica, 27(2), pp. 107–111.

Downloads

Published

2016-08-01

How to Cite

อมรดลใจ ป. (2016). The Use of Ginger (Zingiber officinale Roscoe) in Treatment and Relieves Symptom of Osteoarthritis. Journal of Health and Health Management, 3(2), 13–22. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc/article/view/221702

Issue

Section

Academic Articles