กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้สุขศึกษาด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบรายบุคคล ต่อความสามารถในการดูแลตนเองหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล