กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ GFMIS โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล