กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และชุมชน 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF