กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของระบบสนับสนุนและให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF