กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสังเคราะห์งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน2549-2554Research Synthesis of Master of Gerontological Nursing Students, Faculty of Nursing, Khonkean University in 2007-2011 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF