กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการดูแล ที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ สำาหรับการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วย และบุคคลที่มีความพิการ (The Development of the Competency of Gender Sensitive Care on Nursing Students for Care Person with Sickness and Disabilities) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF