Return to Article Details ผลโปรแกรมการจัดการอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอภายหลังได้รับรังสีรักษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล