กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดและทัศนคติต่อการจัดการขยะของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพัฒนารูปแบบการ จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF