กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมระยะที่ 3-4 ต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลธวัชบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy