กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับทำรกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่ำ 2,500 กรัม ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรากำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ขออภัยหากกระทบ
การใช้งาน คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้