Covid-19: Impacts on Nursing Students’ Mental Health and assist guideline

Authors

  • Pimpimon Wongchaiya วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

Covid 19, Impacts, Nursing Students, Student Supports

Abstract

Thailand has experienced repeated pandemic of COVID-19 which placed overwhelm demands on health care services. Nursing educations are among thoseorganizations affected by the pandemicsof COVID-19, and adjustments are needed in order to produce nurses for health care services as planned. Nursing students have inevitably experienced negative consequences especially on their mental health due to a fear of COVID-19 infection, adjustments to new learning styles, and financial problems.

Therefore, supports for nursing students are very important. This article presents impacts of Covid-19 pandemic on nursing education, nursing students’mental health, and assist guideline for nursing students. These to prevent consequences on students’ mental health, student graduation timeframe and
learningoutcomes as set inthe curriculums. Moreover, they would have positive attitudes towards nursing profession and continue working in the health services of the country.

References

UNESCO. Education: From disruption to recovery. [online]. 2021. [cited 2021/6/5]. Available from: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม.คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน. [ออนไลน์].2563. [เข้าถึงเมื่อ2564/6/7]. เข้าถึงจาก:https://www.ops.go.th/main/images/2563/muaAdminคู่มือและแนวปฏิบัติ_สถาบันอุดมศึกษา_ปี_2563.pdf.

ไทยพีบีเอส. เรียนยุคโควิด ชีวิตเปลี่ยน นศ.พยาบาล เฝ้าหน้าจอ งดกิจกรรม-ปฏิบัติน้อย [ออนไลน์] 2564 [เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2564] เข้าถึงจาก: https://news.thaipbs.or.th/content/306862.

รณชิต สมรรถนะกุล. ผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 ที่มีต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์[ออนไลน์] 2563 [เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2564] เข้าถึงจาก: http://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/7067/.pdf.

ประวีดํา คำแดง. การสอนปฏิบัติในคลินิกตามความคาดหวังของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2564;27(1):17-28.

สายสมร เฉลยกิตติ จินตนา อาจสันเที๊ยะ และ มักเดลานา สุภาพร ดาวดี. ผลกระทบโรคระบาด COVID-19:การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล.วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล[ออนไลน์]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 2564/6/7];36(2):255-61. เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/244663-Article%20Text-863122-2-10-20200909.pdf.

Agu, C.F.,Stewart, J., McFarlaneStewart, N.et al. COVID-19 pandemic effects on nursing education: looking through the lens of a developing country. Int. Nurs. Rev. [online]. 2021 [cited 2021/6/5];68:153–58 Available from: doi: https://doi.org/10.1111/inr.12663.

Ilankoon, M.P.S., Kisokanth, G, & Warnakulasuriya, S.S.P. COVID-19: Impact on under graduate nursing education in SriLanka. Journal of Public Health Research [online]. 2020 [cited 2021/6/5];9(s1). Available from: https://doi.org/10.4081/jphr.2020.1916.

Ulenaers, D., Grosemans, J., Schrooten, W. & Bergs, J. Clinical placement experience of nursing Students during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Nurse Education Today [online]. 2021 [cited 2021/6/5];99. Available from: doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104746.

Dewart, G., Corcoran, L., Thirsk, L., Petrovic, K. Nursing education in a pandemic: Academic challenges in response to COVID-19. Nurse education today. [online]. 2020 [cited 2021/6/5];92,104471. Availablefrom:https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104471.

Dos Santos, L. M. How Does COVID-19 Pandemic Influence the Sense of Belonging and Decision-Making Process of Nursing Students: The Study of Nursing Students’ Experiences. International Journal of Environmental Researchand public health, [online]. 2020[cited 2021/6/5];17(15):5603. Availablefrom:https://doi.org/10.3390/ijerph17155603.

เชาวลิต ศรีเสริม วิจิตรา จิตรักษ์ บุปผา ใจมั่น พิชญานิกา เชื้อกาญจน์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 2564;27(1):75-90 https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/article/view/251874/171159.

Pramukti I, Strong C, Sitthimongkol Y, Setiawan A, Pandin MGR, Yen CF, Lin CY, Griffiths MD, Ko NY. Anxiety and Suicidal Thoughts During the COVID-19 Pandemic: Cross-Country Comparative Study Among Indonesian, Taiwanese, and Thai University Students. J Med Internet Res 2020;22(12):e24487. doi: 10.2196/24487. PMID: 33296867; PMCID: PMC7772053.

Goi, I. & Erkin, O. Mental status of nursing students assessed using the general health questionnaire during the COVID-19 pandemic in Turkey. Perspect Psychiatr Care[online]. 2021 [cited 2021/6/5];22. Available from: https://doi: 10.1111/ppc.12740.

Aslan, H. & Pekince, H. Nursing students’ views on the COVID-19 pandemic and their perceived stress levels. Perspectives in psychiatric care [online]. 2021 [cited 2021/6/5]; 57(2):695–701. Available from: https://doi.org/10.1111/ppc.12597.

Collado-Boira, E.J., Ruiz-Palomino, E., Salas-Media, P., et al. “The COVID-19 outbreak” an empirical phenomenological study on perceptions and psychosocial considerations surrounding the immediate incorporation of final-year spanish nursing and medical students into the health system. Nurse Education Today [online]. 2020 [cited 2021/6/5];92:104504. Available from: https://doi.org/10.1016/j. nedt.2020.104504.

Martin-Delgado, L., Goni-Fuste, B., Alfonso-Arias, C., et al. Nursing students on the frontline: Impact and personal and professional gains of joining the health care workforce during the COVID-19 pandemic in Spain. J Prof Nurs [online]. 2021[cited 2021/6/5];37(3):588-597. Available from: doi:10.1016/j.profnurs.2021.02.008

Swift, A., Banks, L., Baleswaran, A., et al. COVID-19 and student nurses: A view from England. J Clin Nurs [online]. 2020 [cited 2021/6/5];29:3111-3114. Available form: https://doi: 10.1111/jocn.15298.

Dewart, G., Corcoran, L., Thirsk, L., Petrovic, K. Nursing education in a pandemic: Academic challenges in response to COVID-19. Nurse Educ Today [online]. 2020 [cited 2021/6/5];92:104471. Available from: doi: 10.1016/j.nedt.2020.104471.

อภิญญา อิงอาจ, ณัฐพร กาญจนภูมิและพรพรรณ เชยจิตร. ความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 2563;17(2):94-113.

ชฎาภา ประเสริฐทรง, จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา และพรชนา กลัดแก้ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2564;15(1):14-28.

Tam, G., El-Azar, D.3 ways the corona virus pandemic could reshape education [online]. 2020. [cited 2021/6/12]. Available from: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay.

Usher, K., Bhullar, N., Jackson, D. Life in the pandemic: Social isolation and mental health. J Clin Nurs [online]. 2020 [cited 2021/5/12];29(15-16):2756-757. Available from: doi: 10.1111/jocn.15290.

Perrin, P.C, McCabe, O.L, Everly, G.S. Jr, et al. Preparing for an influenza pandemic: mental health considerations. Prehosp Disaster Med [online]. 2009 [cited 2021/6/12];24(3):223-30. Available from: https://doi: 10.1017/s1049023x00006853.

Clair, R., Gordon, M., Kroon, M., et al. The effects of social isolation on well-being and life satisfaction during pandemic. Humanit Soc Sci Commun [online]. 2021 [cited 2021/5/1];28. Available from: https://doi.org/10.1057/s41599-021-00710-3.

Jerayingmongkol, P., Wongnoi, A.,Sukhawadee,B. etal. Experience of being quarantined to prevent the spread of coronavirus (COVID 19)of Nursing Students, Journal of Nursing and Health Research [online]. 2021[cited 2021/6/1];22(1):110-24. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/247546/168691

Royal College of Nursing. COVID-19 advice for students and trainee nursing associates [online]. 2020 [cited 2021/6/6] Available from: https://www.rcn.org.uk/get-help/rcn-advice/students-covid-19.

Goni-Fuste, B., Wennberg, L., Martin-Delgado, L., et al. Experiences and needs of nursing students during pandemic outbreaks: A systematic overview of the literature, Journal of Professional Nursing [online]. 2021 [cited 2021/6/1];37:53-64. Available from: https//doi.org/10.1016/j.profnurs.2020.12.004

Chelms, T. How universities can support students’ mental health amid Covid-19 crisis [online].2020[cited 2021/6/5] Availablefrom:https://www.timeshighereducation.com/blog/how-universities-can-support-students-mental-health-amid-covid-19-crisis.

ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์. จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19: จากบทเรียนต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้ของไทย[ออนไลน์]2564[เข้าถึงเมื่อ5 มิถุนายน 2564] เข้าถึงจาก: https://tdri.or.th/2020/05/examples-of-teaching-and-learning-in-covid-19-pandemic.

Monforte-Royo, C., Fuster, P. Coronials: Nurses who graduated during the COVID-19 pandemic. Will they be better nurses? Nurse Educ Today [online]. 2020 [cited 2021/6/13];94:104536. Available from: https//doi:10.1016/j.nedt.2020.104536.

Downloads

Published

2021-12-29

How to Cite

Wongchaiya, P. (2021). Covid-19: Impacts on Nursing Students’ Mental Health and assist guideline. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 27(2), 105–114. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/250256

Issue

Section

Academic Articles