Promotion of Breastfeeding among Teenage Mothers: Nurses’ Roles in Tambon Health Promoting Hospital

Authors

  • Benchamaphorn Nakamadee วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สถาบันพระบรมราชชนก

Keywords:

Exclusive breastfeeding, Teenage mothers, Nurses’ roles, Nurses’ roles

Abstract

        The low rate of breastfeeding among teenage mothers has been a public health problem both in the national and global levels. The influencing factors related to decision making for breastfeeding are teenage mothers, babies, families, and social media. Promoting teenage mothers to succeed in breastfeeding is a challenging role of nurses working in a Tambon Health Promoting Hospital. Therefore, the Ottawa charter's health promotion strategies which consisted of 1) building healthy public policy 2) creating support environment 3) developing personal skills 4) strengthening community action and 5) reorienting health services. These may be the methods to promote breastfeeding among teenage mother successfully.

References

กรมอนามัย. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ ศ 2560-2569 ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ [ออนไลน์]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ2563/02/14]. เข้าถึงได้จาก: http://plan.psru.ac.th/index.php?module=policy&id=225

กรมอนามัย. อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในไทยยังต่ำ สธ.หนุน ‘Working Mom’ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน [ออนไลน์]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ2563/02/14]. เข้าถึงได้จาก: https://www.hfocus.org/content/2015/09/10785

Leclair, E., Robert, N., Sprague, A. E. & Fleming, N. Factors Associated with Breastfeeding Initiation in Adolescent Pregnancies: A Cohort Study. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2015;28(6):516-521.

มาลีวัลย์ เลิศสาครศิริ. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดบทบาทพยาบาลและครอบครัว. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2562;12(1):1-13.

Puapompong, P., Raungrongrakot, K., Manoleratewan W., Ketsuwan, S., & Wongin, S. Teenage pregnancy and exclusive rates. Journal Medicine Association of Thailand. 2014;97(9):893-898.

มยุรา เรืองเสรี. การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงอายุ 6 เดือนของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2560; 6(1): 37-48.

World Health Organization. Milestones in health promotion statements from global conferences [Internet]. Geneva: World Health Organization [online]. 2009 [cited 2020/02/15]. Available from: http://www.who.int/healthpromotion/milestones.pdf?ua=1

กองการพยาบาล. หนังสือบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์สื่อตะวัน; 2561.

วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร และณัฐา วงศ์วุฒิสาโรช. การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคกลาง. วารสารพยาบาลทหารบก 2559; 17(1): 54-62.

Kanhadilok, S., McCain, N. L., McGrath, J. M., Jallo, N., Price, S. K. & Chiaranai, C. Factors associated with exclusive breastfeeding through four weeks postpartum in Thai adolescent mothers. The Journal of Perinatal Education 2016; 25(3): 150-159.

Mundagowa, P. T., Chadambuka, E., M., Chimberengwa & Mukora-Mutseyekwa, F. Determinants of exclusive breastfeeding among mothers of infants aged 6 to 12 months in Gwanda district, Zimbzbwe. International Breastfeeding Journal 2019: 14(30); 1-8.

วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก, วารุณี เกตุอินทร์ และอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์. ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2561; 10(1):122-132.

UNICEF and WHO. Advocacy strategy breastfeeding initiative for the best start in life. [online]. 2015 [cited2020/2/10]. Available from:https://www.unicef.org/nutrition/files/Breastfeeding_Advocacy_Strategy-2015.pdf

Lawrence, R. A. & Lawrence, R. M. Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession (8thEdition). Philadelphia: Elsevier; 2016.

Nesbitt, S. A., Campbell, K. A., Jack, S. M., Robinson, H., Piehl, K., & Bogdan, J. C. Canadian adolescent mothers’ perceptions of influences on breastfeeding decision: A qualitative descriptive study. Bio Med Central Pregnancy & Childbirth 2012; 12:149-153.

World Health organization. Breastfeeding [online]. 2018 [cited2020/2/9]. Available from: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/breastfeeding

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย. นมแม่กับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ [ออนไลน์]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 2563/03/05]. เข้าถึงได้จาก http://www.thaibreastfeeding.org/page.php?id=31

ขนิษฐวรรณ ศุภสิริเพ็ญพงศ์. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องของมารดาวัยรุ่น. วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 2561; 32(1):853-862.

สุภัสสร เลาะหะนะ, นิตยา สินสุกใส และวรรณา พาหุวัฒนกร. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 2561;34(2):36-47.

Wu, D. S., Hu, Jie, McCoy, Thomas, P., & Efird, J. T. The effects of a breastfeeding self-efficacy intervention on short-term breastfeeding outcomes among primiparous mothers in Wuhan, China. Journal of Advanced Nursing 2014;70(8):1867-79.

ขนิษฐา เมฆกมล. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: แนวปฏิบัติในชุมชน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 2561; 5(3):274-286.

สุสัณหา ยิ้มแย้ม และปานจันทร์ คนสูง. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแม่วัยรุ่น. พยาบาลสาร 2562;46(1):231-242.

ดาวรรณ แพงโพธิ์, ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา และณัฐกมล ชาญสาธิตพร. การเสริมสร้างพลังอำนาจของมารดาครรภ์แรกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. วารสารสภากาชาดไทย 2561; 11(2): 57-77.

โครงการสุขภาพคนไทย. รุ่นประชากรไทยในอนาคต. สุขภาพคนไทย 2559 ตายดี วิถีที่เลือกได้ (หน้าที่ 32-33). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2559.

ปิยะธิดา นาคะเกษียร. กฎบัตรออตตาวากับบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2558; 33(4):6-14.

สุนทร ยนต์ตระกูล, สุวิมล พุทธบุตร, รัตติยา ทองสมบูรณ์, อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์ และศุภวดี แถวเพีย. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2556; 22(6): 988-996.

พัชรินทร์ เงินทอง, กรรณิการ์ กันธะรักษา และนงลักษณ์ เฉลิมสุข. การให้ความรู้ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่น: การทบทวนอย่างเป็นระบบ. พยาบาลสาร 2558; 42(ฉบับพิเศษ): 57-68.

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. เจาะเทรนด์โลก 2018 [ออนไลน์]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ2563/03/09]. เข้าถึงได้จากhttps://web.tcdc.or.th/media/publication_lang_file/167/TREND2018-eBook-PC-SpreadPage.pdf

เจิดนภา แสงสว่าง ปาริชาต ชูประดิษฐ์ พรรณี ฉุ้นประดับ และจารุณี วาระหัส. การใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 2562; 12(1): 229-237.

ชาลี กาญจนรัตน์ และชูศักดิ์ ยืนนาน. แนวทางการพัฒนาสื่อ E-Learning สำหรับการเรียน การสอนวิชาพยาบาล ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone: แนวคิดสู่การปฏิบัติ. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2559; 22(2): 45-50.

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Nakamadee, B. (2020). Promotion of Breastfeeding among Teenage Mothers: Nurses’ Roles in Tambon Health Promoting Hospital. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 26(2), 90–103. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/241657

Issue

Section

Academic Articles