Comparison of Opinions Regarding Problem-Solving Skill among Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi

Authors

  • สุจิรา วิเชียรรัตน์ Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi
  • ศิริพร ครุฑกาศ Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi
  • นงณภัทร รุ่งเนย Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province
  • วลีรัตน์ แตรตุลาการ Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi
  • แสงเดือน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi

Keywords:

Nursing problem-solving skill, Nursing student

Abstract

The purpose of this comparative research is to compare opinions regarding problem-solving skills among nursing students who were studying in the different years. The subject comprised of 320 nursing students who were studying in the second, third, and fourth year in 2016 at Borommarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi. The research instrument was nursing problem-solving skills questionnaires. The reliability of questionnaires tested by Cronbach’s alpha coefficient was 0.94. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and one way analysis of variance (one way ANOVA)

The results of the study revealed that the average mean score of nursing problem-solving skills of nursing students was at a moderate level (gif.latex?%5Cbar%7Bx%7D = 3.40, S.D = 0.49). The highest mean score was data collection (gif.latex?%5Cbar%7Bx%7D= 3.47, S.D = 0.43). There was statistically significant between yea r of study and the mean score of nursing problemsolving skills (p ≤.05). The mean score of third year nursing students was higher than the mean score of the second year and the fourth year whereas there was no statistically significant difference between the mean score of the third year and the fourth year nursing students

This study suggested that the lecturers should provide the integrated learning methods to motivate critical thinking process for nursing students to improve nursing problem-solving skills in order to improve the quality of nursing students according to their problems and needs.

References

ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540. [ออนไลน์]. 2540 [เข้าถึงเมื่อ 2559/10/1]. เข้าถึงได้จาก: https://www.tmc.or.th/psb_doc/2- law_nurse.pdf

Krulik S, Rudnick J A. Reasoning and problem solving: A Handbook for elementary school teachers. Massachusetts: Allyn and Bacon; 1993.

Woods DR. et al. Developing problem solving skills: The McMaster problem solving program. Journal of engineering education. 1997; 86(2):75-91.

สมชาย สุริยะไกร. การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยหลักการจัดการเรียนแบบรู้แจ้งเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.

Johnson MM, Davis ML, Lawbaugh AM. Problem solving in nursing practice. 3th ed. USA: WM. C. Brown; 1980.

Roberts JD, While AE, Fitzpatrick JM. Problem solving in nursing practice: Application, process, skill acquisition and measurement. Journal of advanced nursing. 1993; 18(6):886-91.

วิลาสินี แผ้วชนะ, เกษรา วนโชติตระกูล, ปิยรัตน์ จีนาพันธ์. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน การศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช [ออนไลน์]. 2558. [เข้าถึงเมื่อ 2561/10/1]. เข้าถึงได้จาก: http://bcnnakhonresearch. blogspot.com/2015/08/2554.html 

Hurst K. Problem-solving in Nursing Practice. London: Press; 1993.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. สถิติชวนใช้. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอคอนพริ้นติ้ง; 2555.

Morgan CT. Thinking and Problem Solving: A Brief Introduction to Psychology. 2nd ed. New Delhi: Tata McGraw-hill; 1978.

ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกสร สุวิทยะศิริ. การสร้างความรู้ผ่านทักษะการคิดแก้ปัญหา. วารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ [ออนไลน์]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2561/12/23]; 33(1): 117-83. เข้าถึงได้จาก: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/ view/101751/78806

Benner P. From novice to expert: excellence and power in clinical nursing practice, commemorative edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall; 2001.

Stonehouse D. Understanding the nursing process. British Journal of Healthcare Assistant. [Online]. 2017. [cited 2018 Dec 26];11(8) Available from: https://www. magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/bjha.2017.11.8.388

ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล และวิไลพร สิงหถนัดกิจ. การรับรู้ความสามารถในการเขียนแผนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2550. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย [ออนไลน์]. 2552 [เข้าถึงเมื่อ 2561/12/26]; 2(1-3):60-76. เข้าถึงได้จาก: https://tci-thaijo.org/index.php/trcnj/article/view/40138/33121

Oshvandi K, Moghadam AS, Khatiban M, Cheraghi F, Borzu R, Moradi Y. On the application of novice to expert theory in nursing; a systematic review. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences. 2016; 9(4): 3014-20.

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, สราญ นิรันรัตน์, จิราภรณ์ จันทร์อารักษ์, บุญเตือน วัฒนกุล, ทุติยรัตน์ รื่นเริง. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ชลบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข [ออนไลน์]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 2561/10/1]; 25(2):178-93. เข้าถึงได้จาก: https://www.tci- thaijo.org/index.php/tnaph/article/down load/39532/32690/ 

Cinar N, Sozeri C, Sahin S, Cevahir R, Say M. Problem solving skills of the nursing and midwifery students and influential factors. Revista Eletronica de Enfermagem. [Online]. 2010. [cited 2018 Oct 1]; 12(4):601-6. Available from: https://www.fen.ufg.br/revista/ v12/n4/pdf/v12n4a02.pdf

Adams B.L. Nursing education for critical thinking: an integrative review. Journal of Nursing Education. 1999; 38(3):111-9.

Morales-Mann, E.T., & Kaitell, C.A. Problem based learning in new Canadian curriculum. Journal of Advanced Nursing. 2001; 33(1):13-4.

Downloads

Published

2018-12-01

How to Cite

วิเชียรรัตน์ ส., ครุฑกาศ ศ., รุ่งเนย น., แตรตุลาการ ว., & จักรพันธุ์ ณ อยุธยา แ. (2018). Comparison of Opinions Regarding Problem-Solving Skill among Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 24(2), 96–107. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/196422

Issue

Section

Research Articles