Learning Achievements among Nursing Students through Active Learning

Authors

  • เกศินี วุฒิวงศ์ General Office, Payap University
  • ดารินทร์ เหมะวิบูลย์ General Office, Payap University
  • สุกาญจนา แม้นมาลัย Human Resource Management department, Faculty of Business Administration, Payap University

Keywords:

Active learning, Achievement, Student nurse

Abstract

The purpose of the quasi-experimental one group only post-test design was learning achievements while learning through the active learning of the nursing students in McCormick of Nursing, Payap University. The sample was to evaluate 98 nursing students who registered in GE 142 Health Myths in the first semester of the 2017 academic year. The sample was obtained by using the formula of Taro Yamane at the confidence level 95% and was selected by stratified random sampling and then using simple random sampling without replacement. The instruments employed in the research comprised of 2 parts: 1) experimental instrument was the lesson plan of active learning activity, and 2) the data-collecting instruments consisting of an evaluation forms, an achievement tests, and the students’ reflection regarding learning. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test.

The research results revealed that after receiving the active learning method, the students’ achievement was statistically significantly higher than criteria at p< .05. Active learning method is recommended in providing knowledge to nursing students to increase their learning achievement in the next academic year.

References

อุทัย ดุลยเกษม. การจัดการศึกษาในหมวดการศึกษาทั่วไป. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ [ออนไลน์]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2560/07/01]; 1(1): 43-53. เข้าถึงได้จาก: https://www.researchgate.net/ profile/Chatree_Faikhamta/publication/304579206

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd). 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2560/08/01] เข้าถึงได้จาก: http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes4/WebHigherEdiucation

ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.

วัชร จินตวรรณ. การจัดการศึกษาแบบ Active learning รายวิชาความปลอดภัยในงานวิศวกรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. [วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต]. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย นเรศวร; 2555 [ออนไลน์]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2560/08/15]. เข้าถึงได้จาก: file:///C:/Users/user/ Downloads/title%20(2).pdf

ศราวุฒิ ขันคำหมื่น. การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์ เรื่องสภาพสมดุล สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา. [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี; 2553 [ออนไลน์]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2560/08/15]. เข้าถึงได้จาก: file:///C:/Users/user/Downloads/ PHY604%20(2).pdf

ธนสิทธิ์ คณฑา. การศึกษาการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ลงเรียนในรายวิชาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย. บทความวิจัย [ออนไลน์]. 2551 [เข้าถึงเมื่อ 2560/08/25]. เข้าถึงได้จาก: file:///C:/Users/user/Downloads/R53_14_ Abs%20(1).pdf

Brame, J. C. Active learning. [Internet]. 2018. [Cited 2018 Jan 4th] Available from: https://cft.vanderbilt.edu/active-learning/

สิริพร ปาณาวงษ์. Active Learning เทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่21. 2559 [ออนไลน์] 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2560/08/01] เข้าถึงได้จาก: http://edu.nsru.ac.th/2011/files/knowl age/17-14-19_22-07-2014_2-1.pdf

เทพทวี โชควศิน. บทความเรียบเรียงจากการประชุมสัมมนา การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ในวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก. Suranaree J. Soc. Sci [ออนไลน์]. 2013 [เข้าถึงเมื่อ 2560/08/30]; 7(1): 125-148. เข้าถึงได้จาก: https://www.tcithaijo. org/index.php/sjss/article/view/20230

วิชัย เสวกงาม. เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning [ออนไลน์]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2560/08/25] เข้าถึงได้จาก: ftp://fs.libarts.psu.ac.th/webcontent/ KM/01%20KM-Active%20Learning.pdf

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้เชิงรุก [ออนไลน์]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2560/08/26] เข้าถึงได้จาก: http://arch.kbu.ac.th/home/research/pdf/academic/ academic001.pdf

เตือนใจ ทองศรี. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษตามแนวทางทฤษฎีโมเดลซิปปาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ. [วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา; 2553 [ออนไลน์]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2561/10/26]. 28(2): 89-103. เข้าถึงได้จาก: http://tdc.thailis.or.th file:///C:/Users/lib1 /Downloads/Abstract%20(3).pdf

อำไพ คำเคน. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. [วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ; 2556 [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 2561/10/26]. เข้าถึงได้จาก: http://tdc.thailis.or.th/tdc

ชนาธิป พรกุล. การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.

ณัฐินี ชุติมันตพงศ์. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้โมเดล ซิปปา เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินของนิสิตภาคปกติ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ [ออนไลน์]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2561/10/28]; 28(2): 89-103. เข้าถึงได้จาก http://tdc.thailis.or.th file:///C:/Users/lib1/Downloads/edu28n2p89-103%20(1).pdf

Downloads

Published

2019-06-20

How to Cite

วุฒิวงศ์ เ., เหมะวิบูลย์ ด., & แม้นมาลัย ส. (2019). Learning Achievements among Nursing Students through Active Learning. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 24(2), 12–24. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/196270

Issue

Section

Research Articles