Development of a competency framework for Palliative Care Nurses at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital and eight Network Hospitals in Northern Thailand.

Authors

  • อัมภวรรณ์ ใจเปี้ย Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
  • อุบล บัวชุม Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
  • พายุรี ชมพูแก้ว Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

Keywords:

competency framework, palliative care

Abstract

The purpose of this developmental study was to develop an appropriate competency framework of palliative care for nurses working at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital and 8 network hospitals in northern Thailand, by applying the strategy for developing competency model by Marrelli, Tondora, &Hoge. The samples consisted of 20 nurse-palliative care specialists and a panel of 5 experts chosen by purposive sampling. The research instrument was an interview guideline validated by 3 experts. Data collection included: 1) reviewing the relevant literatures, 2) interviewing 6 nurse-midwife specialists, 3) developing the first draft of competency framework, and 4) validating e a draft by a panel of 5 experts (I-CVI) = 1

The results of this study revealed that a competency framework for palliative care nurses , at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital and 8 network hospitals in Northern Thailand, consisted of 10 components ; 1) communication 2) pain assessment and management 3) symptom assessment and management 4) attitude of caring 5) ethics and legal issues 6) religion and believes 7) last days/ hours/imminent death care 8) loss, grief and bereavement support 9) inter professional / collaborative practice and 10) professional development and advocacy. It is suggested that nurse administrators could use this competency framework as a guideline for developing an assessment tool for measuring specific competency of palliative care nurse.

References

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรค และสุขภาพประชากรไทย. ค้นจาก http://www.old.hsri.or.th/network/87; 2555.

สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2550.

World Health Organization. Definition of palliative care. Geneva, Switzerland: WHO; 2005.

สุวคนธ์ กุรัตน์, พัชรี ภาระโข และ สุวิริยา สุวรรณโคต. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : มิติใหม่ที่ท้าทาย บทบาทพยาบาล. วิทยาลัยพยาบาลมหาศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราชนก สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; 2556.

ฟาริดา อิบราฮิม. การพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ. วารสารพยาบาล. 2543; 49(2):122-124.

วาสินี วิเศษฤทธิ์ และจิตรศิริ ขันเจริญ. สรุปสังเคราะห์การสัมนาเชิงปฏิบัติการ ชมรมการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคองและฮอสปิสแห่งประเทศไทย (ชีวันตารักษ์). (อัดสำเนา); 2549.

Denger, L.F.& Gow,C.M. Preparing Nurse for Care of the Dying. Cancer Nursing, 1988;11(3):160- 169.

จิรประภา อัครบวร. ขีดความสามารถ (Competency) ใช่เหล้าเก่าในขวดใหม่หรือไม่. ในฝ่ายการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.พัฒนาคุณภาพเรียบง่ายสไตล์จุฬาฯ.กรุงเทพฯ: บริษัทสุขุมวิทการพิมพ์จำกัด; 2550.

Marrelli,A.F., Tondora,J., Hoge,M.AStrategies for developing competency models. Administration and Policy in Mental Health. 2005; Vol.32:533-561.

White K.R. Coyne P.J. and Patel.U.B8. Are nurse adequately prepared for end-of-life care. Journal of nursing scholarship. . 2001; 33(2):147-151. 11. Grantham,D., O’ Brien., L.A., Widger,K., Bouvette,M.,& McQuinn, P. Canadian Hospice Palliative Care Nursing Competencies Case examples;2009: 10.

อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช. Living will and Ethics in End of Life Care , เอกสารประกอบการ ประชุมวิชาการในการอบรมพยาบาลเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว ณ. โรงพยาบาล ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รุ่นที่1 วันที่ 24-25 มกราคม 2555 และรุ่นที่ 2 วันที่ 31กุมภาพันธ์ – 1 กุมภาพันธ์ 2555. 

Polit, D.F., & Beck, C.T. The content validity index: Are you sure you know what’s being report? Critique and recommendations. Research in Nursing & Health. 2006; 29: 489-497.

Charalambous, A. Good communication in end of life care. Journal of Community Nursing, 2010;24(6):12-14.

ชิษณุ พันธุ์เจริญ. ทักษะการสื่อสาร...How to? กรุงเทพฯ : ธนาเพรส; 2553.

Cason C,L. and Spalt S,M . The education connection: a staff development concept., J Nurs Staff Dev; 1999.

รุจิรัตน์ มณีศีร, นุสรา ประเสริฐศรี และอรนุช ประดับทอง. ความรู้และทัศนคติในการจัดการความปวด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์.วารสารกองการพยาบาล. 2555; 39(2): 66-78.

บุญทิวา สู่วิทย์, สุณี พนาสกุลการ, และเบญญาภา มุกสิริทิพานัน. การประเมินอาการที่ก่อให้เกิดความ ทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง. Songklanagarind Journal of Nursing. 2015;35(1):153-161.

สถาพร ลีลานันทกิจ. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง. โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2551.

Vig E,K. & Pearlman R,A. Good and bad dying from the perspective of terminally ill men. Arch Intern Med. 2004;164:977-981.

ทัศนีย์ ทองประทีป. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในมิติจิตวิญญาณ. เอกสารประกอบการ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2548, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2548.

American Association of College of Nursing. Peaceful Death : Recommended competencies and cur Guidelines for end of life nursing care. (Online). Available from: http://aacn.nche.edu/Publications/deathfin.htm . 2004.

Downloads

Published

2018-06-01

How to Cite

ใจเปี้ย อ., บัวชุม อ., & ชมพูแก้ว พ. (2018). Development of a competency framework for Palliative Care Nurses at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital and eight Network Hospitals in Northern Thailand. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 24(1), 84–99. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/196227

Issue

Section

Research Articles