การสำรวจข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อการพัฒนาระบบบริการ พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต

Authors

  • โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Keywords:

Nursing Services System, Accidents Patients, In Life-Threatening

Abstract

Survey Data for Development Nursing Services System of Traffic accident patients care in life-threatening condition, Emergency Department Chiangrai Prachanukroh Hospital.

This survey research is retrospective collection Data. Purposes for development of nursing services system of Traffic accident patients care in life threatening condition, Emergency Department Chiangrai Prachanukroh Hospital. The scope of population were medical records . Sample was Traffic accident patients care in life threatening condition 123 issues. Framework was Systems Theory. The development nursing services system use Evidence-Based Practice Model,Tools used is a follow-up patients. Created to collect information about patients care. Approach to patient care and life-threatening accident condition. This finding has led to the content of this. Using the professionals who care accident patients in life-threatening condition of 5 persons to examine. and experiment with a number of 20 people found the nursing care of patients with life-threatening conditions . There is a choice. Applicable. The data was analyzed by the frequency distribution numbers and percent. Results of the medical records 123 issues was male 86 cases( 69.92%)Female 37 cases( 30.08%) . The patients category were resuscitate 11 cases( 8.94%) emergency 53 cases( 43.09%) urgent 59 cases(47.97% ) , A duration of admit 1-7 days have most 100 cases( 81.30%). The status after admit in hospital were discharge highest 101 cases( 82.10%) Died 12 cases( 9.76% )Nurses used practice guidelines for accident patients care in the life-threatening to comply fully 116 cases( 94.31%) and 100% agree with the development of nursing services system .

Data can be useful in stimulating the preparation and conduct system monitoring symptoms change constantly.

References

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข.(2555).10อันดับการตาย,กระทรวงสาธารณสุข.

Dries,D.J.Initial evaluation of the trauma patient.Retrieved August 14,2006,from http:// www.emedicine.com/

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. (2555).รายงานประจำปี

Wrathall, G. , Sinclair, R. (2006)The Management of Major trauma. Retrived Jule 25: 2006. from http:// www.fsm.ac.fj /sm/anaesthesia/WFSA/html/u06/006-003.htm

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. (2556).ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปี พ.ศ.2556 (Hospital Profile ).

Soukup, S. M. (2000) The center for advanced nursing practice evidence-based practice model. The Nursing Clinics of North America:2000. 35(2), 301-309.

Fluid Management in the Trauma Patient. Retrieved June 25,2006,fromhttp://www. wheelessonline.com/ ortho / fluid management in the patient.

กรองได อุณหสูตและเครือข่ายพยาบาลอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (2554). คู่มือการปฏิบัติงานพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน .กรุงเทพฯ: ก้องการพิมพ์.

 วราภรณ์ ดีน้ำจืด,กรองได อุณหสูต และทิพา ต่อสกุลแก้ว.(2551). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อจัดการภาวะคุกคามชีวิตในผู้ป่วยอุบัติเหตุ. วชิรสารการพยาบาล,35-50.

Wrathall, G. , Sinclair, R. The Management of Major trauma. Retrived Jule 25: 2006. from http://www.fsm.ac.fj /sm/anaesthesia/WFSA/html/u06/006-003.htm

Primary Survey and Resuscitation. Retrieved June 25:2006, from http://www.fsm.ac.fi/ sms/anaesthesia/ WFSA/html/u06/u06 _004.htm.

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.(2557)การวิเคราะห์ผลการดำเนินการขององค์กรโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ 2557.

 สริยา ทวีกุล และคณะ. ( 2553 ) การศึกษาผลการประเมินผล ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.

Downloads

Published

2016-12-01

How to Cite

เชียงรายประชานุเคราะห์ โ. (2016). การสำรวจข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อการพัฒนาระบบบริการ พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 22(2), 51–62. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/195524

Issue

Section

Research Articles