แนวทางการพัฒนาสื่อ E-Learning สำหรับการเรียนการสอนวิชาพยาบาล ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone: แนวคิดสู่การปฎิบัติ

Authors

  • ชาลี กาญจนรัตน์
  • ชูศักดิ์ ยืนนาน

Abstract

-

References

ชาลี กาญจนรัตน์( 2554 ). การศึกษารูปแบบการผลิตคอร์สแวร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่.

Wang. F. H., and Chen. D. Y., (2008) A Knowledge Integration Framework for Adaptive Learning Systems Based on Semantic Web Languages, Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Santander, Cantabria, 2008, pp. 64-68.

Kala.S, Isaramalai.S, & Pohthong.A, (2010). Electronic learning and constructivism: A model for nursing education. Nursing Education Today, (30:1) 61-66

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.(2550).แท็บเล็ตคืออะไร.[ระบบออนไลน์]แหล่งที่มา http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=5282&filename=index .( 15 พฤสจิกายน 2555 )

ไพฑูรย์ ศรีฟ้า .( 2554 ). เปิดโลก Tablet สู่ทิศทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: จาก แนวคิดสู่กระบวนการปฏิบัติ. เอกสารประกอบการบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 4 กันยายน 2554.6. สมาร์ตโฟน.[ระบบออนไลน์]แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/สมาร์ตโฟน .( 14 พฤศจิกายน 2555 )

 สิทธิพันธ์ แสนละเอียด .(2555). คู่มือ iPhone5 iOS6. กรุงเทพฯ.ไอดีซีพรีเมียร์.

 สุชัย เกาะลอย . (2556). Mobile Technology กับการศึกษา. The wave magazine season 8 (March 2013 Vol 91 ).หน้า 128-129.

ไพบูลย์ สวัสดิ์ปัญญาโชติ . (2556) .HTML5 Developer’s Cookbook. กรุงเทพฯ: ทรูไลฟ์.

วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ.(2553). iPad iTunes 10 + แอพพลิเคชั่นเด็ด. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.

ศรีนริน พิมพ์ประเสริฐ . (2555). Android SmartPhone . กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.

Volume 0: เริ่มต้นกับ HTML5 (2556) [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.microsoft.com/ thailand/ msdn/ie9_html5.aspx (31 มกราคม 2558)

Downloads

Published

2019-06-18

How to Cite

กาญจนรัตน์ ช., & ยืนนาน ช. (2019). แนวทางการพัฒนาสื่อ E-Learning สำหรับการเรียนการสอนวิชาพยาบาล ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone: แนวคิดสู่การปฎิบัติ. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 22(2), 45–50. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/195518

Issue

Section

Academic Articles