กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลต่อภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี Nurse’s knowledge, attitude and practice on post-operative delirium in elderly patient, a Tertiary Hospital, Ubon Ratchathani province Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy