การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นคลินิก ระหว่างนิสิตแพทย์หลักสูตรโครงการร่วม มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมกับนิสิตแพทย์หลักสูตรปกติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • พรรณวรา ปริตกุล
  • อมรินทร์ นาควิเชียร
  • สิริวรรณ ศรีสุวรรณ
  • มณฑล ว่องวันด

Keywords:

แพทยศาสตรศึกษา หลักสูตรนานาชาติ/Medical education, International medical program

Abstract

บทคัดย่อ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนนิสิตระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตอยู่สองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม หลักสูตรปกตินั้นใช้ระบบการคัดเลือกนิสิตผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย ในขณะที่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (SWU – UoN) นั้น จัดระบบการรับสมัครและสอบคัดเลือกนิสิตในหลักสูตรโดยตรง โดยเปิดรับนักเรียนจากทั้งโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ นิสิตในหลักสูตร SWU – UoN ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เป็นเวลาสามปีทีมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร แล้วกลับมาประเทศไทยเพื่อศึกษารายวิชาในชั้นคลินิกอีกเป็นเวลาสามปีจนจบหลักสูตร คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 5ทั้งสองหลักสูตร โดยการเก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2558 คณะผู้วิจัยใช้เกรดเฉลี่ยสะสม และคะแนนสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 2 (NLE step2) ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกที่เป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 300 ข้อ เป็นตัววัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของนิสิตจำนวน 382 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการสอบ NLE step2 ของนิสิตทั้งสองหลักสูตรไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (184.6  versus 179.1, p 0.15) โดยนิสิตในหลักสูตรปกติ (n=353) มีคะแนนเฉลี่ย 184.6 (จากคะแนนเต็ม 300) และนิสิตในหลักสูตรโครงการร่วม ฯ (n = 29) มีคะแนนเฉลี่ย 179.1 ส่วนเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตทั้งสองหลักสูตรก็ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน (3.20 versus 3.25, p 0.53) โดยค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตในหลักสูตรปกติเท่ากับ 3.20 และของนิสิตในหลักสูตรโครงการร่วมเท่ากับ 3.25

 

Abstract

The Faculty of Medicine, Srinakarinwirot University offers two curricular programs for Doctor of Medicine degree. The regular medical program recruits students from admission test regulated by the Consortium of Thai Medical school, and all the courses were taught at Srinakarinwirot University (SWU), Thailand. The Joint Medical program (SWU-UoN) recruits students directly from Thai and International high schools and the students’ study three years of biomedical sciences at the University of Nottingham, UK and then return to SWU to complete their medical degree. We compare the academic achievement of 5th-year students of the two programs for the academic year 2013, 2014 and 2015. Outcome variables were students’ five years cumulative grade point average (CGPA) and the National License Examination step2 (NLE step2) scores. The NLE step2 is a paper-based 300 multiple choice questions covering clinical science subjects.The data from a total of 382 students were included in this study. There was no statistically significant difference between the regular program (N= 353) and the joint medical program (N= 29) in terms of students’ CPGA and NLE scores (3.20 versus 3.25, p 0.53, and 184.6 versus 179.1, p 0.15 respectively)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-28

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)