การศึกษาการหลั่งเอนไซม์ฟอสโฟไลเปส เอนไซม์เอสเทอเรส และฮีโมไลซิน ในเชื้อ Scedosporium apiospermum

Authors

  • ภัณฑิรา สิงห์คำา
  • วัชรมาศ ม่วงแก้ว
  • มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
  • นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ

Keywords:

Scedosporium apiospermum, Phospholipase, Esterase, Hemolysin

Abstract

บทคัดย่อ

            ปัจจุบันการติดเชื้อ S. apiospermum แบบฉวยโอกาสในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเชื้อที่ตรวจพบได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป ดังนั้นการศึกษาปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรค จึงมีความสำคัญต่อการประเมินความรุนแรงในการก่อโรคและการก่อพยาธิกำเนิดของโรค สำหรับการศึกษาวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการหลั่งเอนไซม์ Phospholipase, Esterase และ Hemolysin ในเชื้อ  S. apiospermum โดยทำการศึกษาผลการแสดงออกของเอนไซม์ Phospholipase ใน simple egg yolk agar, Esterase ใน Tween80 opacity test agar และ Hemolysin ใน BHI agar จากนั้นวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการศึกษาโดยใช้ค่า Pz score ผลการศึกษาพบว่าเชื้อ S. apiospermum มีการแสดงออกการทำงานของเอนไซม์ Esterase และ Hemolysin แต่ไม่พบการแสดงออกของเอนไซม์ Phospholipase จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเชื้อ S. apiospermum สามารถหลั่งเอนไซม์ Esterase และ Hemolysin ซึ่งเป็นปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรคที่พบในเชื้อ C. albicans และ Aspergillus spp. ดังนั้นการศึกษาการหลั่งของเอนไซม์ Phospholipase, Esterase และ Hemolysin ในเชื้อ S. apiospermum จึงมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ความรุนแรงในการก่อโรคเพื่อหาเอนไซม์ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อความรุนแรงของเชื้อ S. apiospermum ต่อไป

 

Abstract

Currently, the opportunistic infection from Scedosporium apiospermum has been increasing in immunocompromised host, due to this pathogen could be detected in environment. Thus, the study of virulence factors are important for assessment the severity and disease pathogenesis. The aimed of this studied to investigate the activity of phospholipase, esterase and hemolysin in S. apiospermum. The activity of phospholipase, esterase and hemolysin performed by simple egg yolk agar, tween 80 opacity test agar and Brain Heart Infusion agar, respectively. The Pz score calculation were performed to analyses the results. This studied showed the expression of esterase and hemolysin from S. apiospermum. Both of esterase and hemolysin are the virulence factors, which usually found in Candida albicans and Aspergillus spp. Thus, the study of esterase, hemolysin and phospholipase secretion in S. apiospermum are important for pathogenesis and severity analysis to find out the specific enzyme in the nearly future.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-28

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)