ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของเชื้อ Scedosporium boydii และ Scedosporium prolificans ; The influence of culture media on growth and morphology of Scedosporium boydii and Scedosporium prolificans

  • Watcharamat Muangkaew
  • Thanwa Wongsuk
  • Potjaman Pumeesat
  • San Suwanmanee
  • Natthanej Luplertlop
Keywords: Scedosporium boydii, Scedosporium prolificans, selective media, อาหารเลี้ยงเชื้อพื้นฐาน, สัณฐานวิทยา, basic culture media, morphology

Abstract

บทคัดย่อ

อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อแต่ละชนิดจะมีความจำาเพาะของสารอาหารแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ความต้องการของเชื้อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของเชื้อ Scedosporium boydii และ Scedosporium prolificans ซึ่งจะศึกษาระหว่าง selective media และอาหารเลี้ยงเชื้อพื้นฐานที่มีการเติมสารอาหารเพิ่มลงไป ซึ่งทำาการศึกษาโดยการใส่อาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อแต่ละชนิดในถาดเลี้ยงเชื้อชนิด 6 หลุม แล้วนำา ไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน จากนั้นวัดอัตราการเจริญเติบโตโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนี และศึกษาสัณฐานวิทยาของ S. boydii และ S. prolificans จากการศึกษาพบว่า เชื้อ S. boydii และ S. prolificans ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ SDA+10%FBS มีการเจริญเติบโตในแต่ละวันมากที่สุด และเมื่อวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนี ในวันที่ 4 ได้เท่ากับ 31.67± 1.53 และ 25.33± 2.36 มิลลิเมตร และมีอัตราการเจริญเติบโตคือ 7.92 และ 6.33 มิลลิเมตร ต่อวัน ตามลำาดับ สำาหรับการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาจากการสังเกตโคโลนีด้วยตาเปล่า พบว่าโคโลนีของเชื้อ S. boydii เจริญแผ่กว้าง มีสีขาว ปุย และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น ส่วนเชื้อ S. prolificans จะมีลักษณะโคโลนีคล้ายกันคือ เจริญแผ่กว้าง มีสีเทาอ่อน ปนขาว เมื่อเพาะเลี้ยงนานขึ้น โคโลนีจะมีสีเข้มขึ้นจะเป็นสีดำา ในส่วนของลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ เมื่อย้อมด้วย Lactophenol cotton blue พบว่าลักษณะโคนิเดีย ของแต่ละเชื้อในอาหารที่ต่างกันนั้นไม่มีความแตกต่าง กัน คือ มีรูปร่างทรงกลมถึงค่อนข้างกลม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อาหารเลี้ยงเชื้อ SDA+10%FBS เหมาะสมที่จะใช้เป็นทางเลือก ในการนำามาเพาะเลี้ยงเชื้อ S. boydii และ S. prolificans เพื่อให้เชื้อมีการเจริญเติบโตรวดเร็วขึ้น


Abstract

The culture media for fungal cultivation contained several specific and various nutrients in order to support the growth of fungal. This study aimed to determine growth and morphology of Scedosporium boydii and Scedosporium prolificans on different types of culture media. The selective media and standard nutrient added media were used to study the growth rate and morphology of S. boydii and S. prolificans by adding each medium into 6 well plates. Each type of medium was used to culture both S. boydii and S. prolificans and incubated at 37 ำC condition for 4 days. The growth rate was determined by colonies diameter measurement. Morphological analysis was determined in S. boydii and S. prolificans in different types of culture medium. The results showed that colonies of S. boydii and S. prolificans on SDA+10% Fetal Bovine Serum, (FBS) exhibited larger size than colonies growing on other culture media on the fourth day of cultivation (31.67 ± 1.53 and 25.33± 2.36 mm respectively). The growth rate of S. boydii and S. prolificans was 7.92 and 6.33 mm/day respectively. The morphological study of S. boydii colony showed wide expanded, white color, and gradually changed to gray color. S. prolificans colony showed wide expanded, gray-white color, and gradually changed to gray and black color. In addition, the lactophenol cotton blue stain showed no difference in conidia shape of both S. boydii and S. prolificans (globose-subglobose shape). Therefore, this study demonstrated that SDA+10% FBS represented proper and alternative medium choice of S. boydii and S. prolificans culture for rapid growth culture system

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-08-16
Section
Original Article (บทความวิจัย)