การประเมินผลความสามารถทางคลินิกของบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 ของ มศว

Authors

  • ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

Keywords:

การประเมินผลความสามารถ, บัณฑิตแพทย์, มศว

Abstract

การศึกษาประเมินผลความรู้ความสามารถทางคลินิกของบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้แบบสอบถามตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2527 ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจำนวน 24 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 64.8 และออกสัมภาษณ์บัณฑิตแพทย์ 12 คน ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ของบัณฑิตแพทย์มีความรู้ความสามารถได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา ข้อมูลและรายละเอียดของการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-02-15

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)